Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:484 (2011-2012)
Innlevert: 14.12.2011
Sendt: 15.12.2011
Besvart: 20.12.2011 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Kan statsråden redegjøre for når en kan forvente å få på plass en offisiell engelsk oversatt versjon av Forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk (TEK 10)?

Begrunnelse

Forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk (TEK 10) har som formål å sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.
Næringsaktører innen byggeindustrien har muligheter, etterspørsel og tilbud som kan imøtekomme disse kravene.
Imidlertid har byggeindustrien utfordringer knyttet til å oppnå maksimal effektivitet da en økende andel av byggeproduktene kommer fra utlandet.
I den sammenheng hadde en offisiell engelsk versjon av TEK 10 vært kjærkommen for å unngå misforståelser i forhold til tolking av regelverket overfor produsenter og leverandører.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er helt enig i at en engelsk oversettelse av TEK 10 er et viktig bidrag for å sikre at utenlandske bygg- og anleggsforetak og produsenter og leverandører av byggevarer har en riktig forståelse av plan- og bygningsloven.

I forbindelse med at byggesaksdelen trådte i kraft i juli 2010, ble bygningsdelen av plan- og bygningsloven oversatt til engelsk. Miljøverndepartementet besørget en engelsk oversettelse av plandelen. Arbeidet med å oversette TEK 10 har derimot blitt noe forsinket. En årsak til det er at det har vært nødvendig å gjennomføre enkelte revisjoner av TEK 10. Jeg har fått opplyst av Statens bygningstekniske etat at de nå er i sluttfasen av å innarbeide og oversette de siste endringene i TEK 10. En engelsk oversettelse av TEK 10 vil dermed være tilgjengelig på deres hjemmesider tidlig i 2012.