Skriftlig spørsmål fra Michael Tetzschner (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:495 (2011-2012)
Innlevert: 15.12.2011
Sendt: 16.12.2011
Besvart: 20.12.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Michael Tetzschner (H)

Spørsmål

Michael Tetzschner (H): Mener statsråden at psykiatridekningen i Oslo er for høy, og at nedleggelsen av Diakonhjemmets tilbud ikke vil gå ut over svært utsatte pasientgrupper?

Begrunnelse

Endringer i rammebetingelsene fra Helse Sør-Øst innebærer at Diakonhjemmet må kutte 40 millioner innen psykisk helse. Dermed forsvinner tilbudet til svært utsatte pasienter, såkalte dobbeltdiagnosepasienter, det vil si pasienter som har både rus- og psykiske lidelser. Behandlingstilbudet ”TEDD”, er den eneste spesialiserte døgnenheten for dobbeltdiagnosepasienter innen et distriktspsykiatrisk senter i Norge. TEDD har vært en del av Diakonhjemmets opptrappingsplan på psykisk helse, med gode resultater. Nå har imidlertid Diakonhjemmet fått tilbakemelding fra Helse Sør-Øst på at det ikke per dags dato er funnet økonomiske ressurser for videre satsning, så derfor må spesialavdelingen fjernes.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Pasienter med såkalt ”dobbeldiagnose” – alvorlig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet – er, som representanten Tetzschner også peker på, en særlig sårbar gruppe.

Det var også bakgrunnen for opprettelsen av TEDD – tverrfaglig enhet for dobbeldiagnose - ved Diakonhjemmet sykehus, Vindern DPS, i august 2007.

For kort tid siden har jeg besvart et liknende spørsmål stilt fra representanten Elvestuen. Mitt svar på representanten Tetzschner sitt spørsmål med begrunnelse, vil derfor i alt vesentlig være det samme som jeg ga til representanten Elvestuen.

Helse Sør-Øst RHF opplyser at Tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnose (TEDD) ved DPS Vinderen, Diakonhjemmet Sykehus, ble opprettet i 2007 av sykehuset og Helse Sør-Øst RHF (tidligere Helse Øst) med midler fra opptrappingsplanen for psykisk helse. Enheten skulle gi et døgnbehandlingstilbud til dobbeltdiagnosepasienter fra Diakonhjemmets opptaksområde, og som man tidligere i liten grad hadde klart å hjelpe. Tilbudet ble etablert i nybygg ved Vinderen DPS. Siden det var en høyt spesialisert sengeenhet, var det ekstraordinært å legge enheten til et DPS. Det skulle derfor vurderes om en på sikt ville gjøre TEDD til et sektorovergripende tilbud, ved å inkludere flere bydeler i opptaksområdet for enheten.

Helse Sør-Øst RHF redegjør videre for at det har vært en tydelig økning i etterspørsel etter behandlingstilbudet ved TEDD. Enheten har i oppstartsårene hatt 12 sengeplasser inkl. en kriseseng/skjermingsplass. I de tre første hele driftsårene (2008, 2009 og 2010) har tilbudet hatt i underkant av 50 søknader pr. år fra eget opptaksområde. Det har også vært en økning i etterspørselen fra pasienter utenfor Oslo.

Helse Sør-Øst opplyser videre at øvrig tilbud til denne pasientgruppen for eksempel i Oslo universitetssykehus, gis innenfor det ordinære tilbudet innen psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert behandling. Helse Sør-Øst opplyser også at de har inngått avtale om kjøp av 12 avtaleplasser for dobbeltdiagnosepasienter ved Manifest. Disse plassene er åpne for hele regionen.

Det opplyses videre at det er behov for å få en bedre utnyttelse av sengeplasser og fagpersonell, samt en bedre behandlingseffekt, bl.a. ved at pasienter uten bopel raskere sikres bolig og botrening. Dermed kan varigheten av oppholdene reduseres og flere pasienter gis et behandlingstilbud, samtidig som en øker ressursinnsatsen på ambulante tjenester med oppfølging av sykehusets fagpersonell i bolig etter utskrivning. Både pasientene, sykehuset og kommunen/bydelene vil ha gjensidig behov og nytte av mer planmessig og styrket samarbeid og samhandling.

Helse Sør-Øst opplyser videre at de vil ta initiativ til at en i 2012 etablerer et samarbeid mellom de tre sykehusene i sykehusområdet (Oslo universitetssykehus HF, Diakonhjemmet og Lovisenberg) for å vurdere en felles områdefunksjon for denne pasientgruppen i Oslo. Uten at en kan forskuttere resultatet av en slik planprosess, kan erfaringene med TEDD gjøre at Diakonhjemmet sykehus er aktuell for et driftsansvar for en slik eventuell områdefunksjon.

I påvente av det nevnte samarbeidet mellom de tre sykehusene i sykehusområdet (Oslo universitetssykehus HF, Diakonhjemmet og Lovisenberg), opplyser Helse Sør-Øst at driften ved TEDD ikke vil bortfalle men det vil bli omorganisert til en annen driftsform og at det er dialog mellom HSØ og Diakonhjemmet om hvordan tilbudet best kan utvikles i framtiden.

Endelig opplyser Helse Sør-Øst at også andre deler av det psykiske helsevernet ved OUS og Lovisenberg samtidig vil sikre at ingen pasienter i den pasientgruppen i Oslo får et dårligere tilbud enn i dag. Vurderingen av felles områdefunksjon vil ha som mål å styrke det samlede tilbudet til dobbeltdiagnosepasienter.