Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:508 (2011-2012)
Innlevert: 19.12.2011
Sendt: 19.12.2011
Besvart: 22.12.2011 av justisminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Har statsråden også for fremtiden tenkt å avslå og benytte analyseinstituttet Gena i Stavanger, eller vil statsråden benytte seg av tilbudet om å få en kvalifisert second opinion kostnadsfritt for så deretter å danne seg en oppfatning, til beste for landets voldtektsofre?

Begrunnelse

Den nyutnevnte statsråden har ved flere anledninger uttalt at hun er inne i en periode for å sette seg inn i justissektorens utfordringer. En av disse er bruk av DNA-analyse og effekten av DNA-reformen. 19. november stod følgende i VG:

”I jakten på overgripere er DNA-spor svært viktig, og i 20 av voldtektssakene er DNA-spor sendt inn i håp om å finne en match på en gjerningsmann. Men prøvene som er sendt inn, har for dårlig kvalitet, og politiet har så langt ikke klart å ta noen av overfallsmennene”.

Gena i Stavanger tilbød seg å analysere disse på nytt, uten kostnad.
Situasjon var den samme i april, da RMI heller ikke evnet å påvise DNA i spor sikret fra overfallsvoldtekter i Oslo. Det er derfor betimelig å undres over den lave suksessraten. Man har alt å vinne og ingen ting å tape på å sende prøvene, som de får i retur fra RMI uten svar, til GENA for nye DNA-analyser. Landets voldtektsofre har grunn til å forvente at statsråden stiller seg åpen, slik for eksempel både advokatforeningen og politijuristene nylig gjorde i åpen høring med justiskomiteen.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Regjeringens klare målsetting er å redusere omfanget av vold, seksuelle overgrep og voldtekt. Seksuelle overgrep er et ekstremt fysisk og psykisk uttrykk for undertrykkelse og brudd på menneskets ukrenkelighet og verdighet. I tillegg er seksuelle overgrep svært alvorlige kriminelle handlinger, som ikke bare skal gis høy prioritet hos politiet og rettsapparatet, men der offerets behov for oppreisning også skal vies særlig oppmerksomhet. Regjeringen har over lengre tid, og på flere plan, arbeidet for å bekjempe voldtekt. Det gjelder både forebygging, etterforskning, rettsapparatets behandling, hjelpetiltak etter voldtekt, erstatning og bistandsadvokat. Vi har intensivert innsatsen, spesielt i Oslo i forbindelse med den situasjonen vi har hatt i helgene, og den frykten dette medfører. Det er derfor positivt når Oslo politidistrikt nå kan rapportere om en kraftig nedgang i antall anmeldte overfallsvoldtekter i november og desember, og at utviklingen kan ha snudd. Vi slår oss selvsagt ikke til ro med dette. Vi vil fortsette det arbeidet vi allerede gjør for å bekjempe voldtekt både i Oslo og på landsbasis.

Hvem som skal foreta DNA-analyser i Norge på oppdrag fra politiet har som kjent vært gjenstand for utredning og politisk avklaring. Det er Regjeringens og mitt standpunkt, at håndtering og analyse av DNA som et potensielt bevis i en straffesak skal skje i offentlig regi, jf. Innst. O. nr. 23 (2007-2008), jf. Ot.prp. nr. 19 (2006-2007). Folkehelseinstituttet har årelang erfaring som sakkyndiginstitusjon for politi- og påtalemyndigheten. Vi må forutsette og ha tillit til at Folkehelseinstituttet holder seg faglig oppdatert og velger analysemetoder relevant for formålet og i tråd med internasjonale retningslinjer.