Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:498 (2011-2012)
Innlevert: 16.12.2011
Sendt: 19.12.2011
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 03.01.2012 av justisminister Grete Faremo

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Mener statsråden at finansielle vurderinger av et selskap i en tidligere fase gir grunnlag for at et selskap utelukkes fra en senere anbudskonkurranse?

Begrunnelse

Spørsmålsstiller viser til Dokument nr. 15:1807 (2010-2011)til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren hvor det stilles spørsmål ved prinsipielle implikasjoner av et vedtak der et firma ble avvist utelukkende på grunnlag av opplysninger om omsetning fra tidligere år, og ikke om firmaet har den aktuelle kapasitet. Statsråden svarer at regelverket om offentlige anskaffelser ikke legger konkrete føringer og at oppdragsgiver kan stille kvalifikasjonskrav i en anbudsprosess, men hun sier videre: ”På generelt grunnlag vil jeg imidlertid si at oppdragsgiverne bør foreta en konkret vurdering av risikoen ved den enkelte anskaffelse, og stille krav som står i forhold til kontraktens art, omfang og kompleksitet. Mindre anskaffelser innebærer ofte mindre risiko enn større anskaffelser, og kravene til leverandørene bør derfor differensieres, slik at man unngår å ekskludere små bedrifter fra deltakelse i konkurransen. Norge har mange små og mellomstore bedrifter, og regelverket er ikke til hinder for å legge til rette for at disse bedriftene kan delta i offentlige konkurranser.”
Nåværende SAR-kontrakt (Search and rescue) for sysselmannen på Svalbard utløper 31.03.14. I den forbindelse er det utlyst en anbudskonkurranse for perioden 010414-310320 med ytterligere opsjonsmulighet på to+to år. Airlift AS har utført SAR-kontrakten i 15 år, men har ikke blitt prekvalifisert.
Norwegian All Weather Search And Rescue Helicopter (NAWSARH-prosjektet) som er Justisdepartementets anskaffelsesprosjekt for nye redningshelikoptre prekvalifiserte ikke Airlift AS på bakgrunn av at de mente selskapet ikke oppfylte kvalifikasjonskravet relatert til deltakernes finansielle stilling. I prekvalifiseringsgrunnlaget var det oppstilt flere indikatorer, hvor ingen var forutsatt å være absolutte da begrepene should, may og reserves the right gjennomgående var benyttet ved beskrivelsen av de ulike indikatorer. Ved å benytte disse begrepene har Justisdepartementet forbeholdt seg en rett, men ikke en plikt til å avvise deltakere i konkurransen. At Justisdepartementet har forbeholdt seg en slik rett understrekes også av at ingen av de tilbyderne som ble prekvalifisert har oppfylt disse indikatorene fullt ut. Airlift AS fikk samme dag som selskapet ble avvist fra konkurransen med henvisning til disse kriteriene, beskjed om at Justisdepartementet hadde benyttet opsjonsmuligheten i eksisterende SAR-avtale, slik at Airlift AS utøver SAR-tjenesten i ytterligere to år. Dette forsterker inntrykket av at avvisningen av Airlift AS fra konkurransen om den neste kontrakten er unødvendig og ikke i tråd med regelverkets intensjon om at flest mulig kvalifiserte aktører får mulighet til å inngi anbud.
I brev fra Justisdepartementets av 7. november 2011 heter det at ”klagen ikke kan tas til følge.” samtidig som det fremholdes at det ”er ikke ønskelig” å inngå kontrakt med et selskap med svært dårlig økonomi. Det kan derfor synes som at Justisdepartementet har adgang til å omgjøre sitt vedtak om å avvise Airlift AS fra konkurransen, og ved dette la selskapet delta i den etterfølgende konkurransen dersom selskapets økonomi etter nærmere vurdering anses god nok, ikke bare til å forlenge dagens kontrakt, men også å konkurrere om en ny.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: I forskrift om offentlige anskaffelser §§ 8-4 og 17-4 fremgår det uttrykkelig at oppdragsgiver kan stille finansielle og økonomiske minimumskrav som leverandøren må oppfylle for å delta i konkurransen. Kravene må stå i forhold til ytelsen som skal leveres, noe som også fremgår i Fornyings- og administrasjonsdepartementets (FAD) Dokument 15:1807 (2010-2011) som stortingsrepresentanten viser til.

Måten man i praksis vurderer leverandørers økonomiske og finansielle stilling er typisk å kreve dokumentasjon på de siste års resultater, dvs. årsregnskaper, årsberetninger osv. Dette fremgår både i FADs veileder til reglene om offentlige anskaffelser, og Nærings- og handelsdepartementets veileder: Beste praksis – offentlige anskaffelser.

En vurdering av selskapets finansielle utvikling over en periode forteller mye om selskapet slik det fremstår i dag.