Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:501 (2011-2012)
Innlevert: 16.12.2011
Sendt: 19.12.2011
Besvart: 04.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Etter kommunevalget har flere og flere kommuner i Nord-Norge snudd i bompengefinansierte vegprosjekter. Fra å være for prosjektene, går de nå i mot. Det ser ut som om at de lokale vegkontorene ikke akseptere at demokratiet får virke slik som det er ment. Dette har blant annet i Nordland ført til at vegkontoret setter alle "kluter" til for å få kommunestyrene til å opprettholde tidligere vedtak.
Mener statsråden det er akseptabelt at veikontorene på denne måte prøver å overkjøre lokaldemokratiet?

Begrunnelse

Flere kommuner i Nord Norge har nå snudd i bompengefinansierte prosjekter, dette ser foreløpig ut til å være Alta, Harstad, Hemnes og Vefsn. Felles for disse prosjektene er at kommunestyrerepresentanter oppfatter at vegkontorene på en utilbørlig måte prøver å presse de folkevalgte til å fortsatt stå på bompengefinansiering av veg prosjekter. Andre plasser utøver vegkontorene press på de folkevalgte når de ønsker forandringer av prosjektene. Mange folkevalgte oppfatter nå vegvesenet mer som en motspiller, enn det de burde være, en medspiller. I oppslag i NRK Nordland den 16.12.d.å kommer det etter undertegnedes syn en manglende forståelse av lokaldemokratiet både fra Regionssjefen og prosjektlederen for Veipakke Helgeland.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: For å forsere blant annet utbyggingen av riksvegnettet er det i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 lagt opp til å utnytte en stor del av bompengepotensialet som finnes, der det er lokalpolitisk vilje til dette.

Statens vegvesen skal sikre at regjeringens politikk innenfor vegsektoren blir fulgt opp og gjennomført som forutsatt. Dette innebærer blant annet at etaten må vurdere konsekvensene av lokale bompengevedtak. Statens vegvesens aktivitet på dette området er i tråd med mine forventninger.