Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:503 (2011-2012)
Innlevert: 16.12.2011
Sendt: 19.12.2011
Besvart: 27.12.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hvilke initiativ vil statsråden fremme for å sikre lærefag for felemakere i Norge, både på videregående og høyere nivå?

Begrunnelse

Undertegnede viser til arbeidet som er gjort for å sikre et utdanningsløp innen felemakerfaget (feler, hardingfeler og andre folkemusikkinstrument som langeleiker, fløyter og harper) i Norge. Undertegnede er kjent med at Ole Bull Akademiet i mai 2010 sendte søknad til Utdanningsdirektoratet om oppretting av en slik utdanning, men at dette p.t. ikke er realisert – dette til tross for svært positive høringssvar, blant annet fra Utdanningsdirektoratet sitt eget fagråd og Norsk håndverksutvikling.
Videre mener undertegnede at det er behov for å se på hvordan man kan sikre en fortsettelse fra en evt. lærlingordning innen felemakerfaget og videre opp i utdanningssystemet, evt. i samarbeid med andre land.
Felemakerfaget representerer en viktig del av Norges kulturarv som vi bør ta ansvar for. Jeg viser i denne forbindelse til Norges forpliktelser gjennom ratifikasjonen av UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I 2011 søkte Ole Bull Akademiet om å opprette felemakerfaget som lærefag. Utdanningsdirektoratet fremla saken for Faglig råd for design og håndverk og for Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og begge disse anbefalte opprettelsen. Forslag om å opprette felemakerfaget som nytt lærefag ble deretter sendt på høring.

I høringsrunden mottok Utdanningsdirektoratet 34 høringssvar. Mange av svarinstansene hadde ingen kommentarer eller merknader. 10 ytret støtte til forslaget. De to fylkeskommunene som svarte, formidlet at det er en utfordring å håndtere små lærefag fordi det er vanskelig å skaffe læreplasser. Viktigst i denne sammenhengen er imidlertid at direktoratet mottok svar fra en gruppe på 14 profesjonelle fiolinmakere. Hovedkonklusjonen i deres svarbrev var at en utdanning av felemakere ikke kan gjennomføres innen rammene for videregående opplæring med en akseptabel kvalitet.

Utdanningsdirektoratet anså uttalelsen fra dette fagmiljøet som så vektig at det ble innkalt til et møte med de relevante parter, blant annet Faglig råd for design og håndverk og rektor ved Ole Bull Akademiet, hvor saken ble diskutert. På dette møtet var det enighet om at det er problematisk å opprette en felemakerutdanning på videregående opplærings nivå på nåværende tidspunkt.

På bakgrunn av høringsrunden og det omtalte møtet har Utdanningsdirektoratet oppfordret Ole Bull Akademiet til å vurdere forslaget om felemakerutdanning på nytt, for å finne frem til et realiserbart utdanningstilbud som holder tilstrekkelig faglig kvalitet. Det er sentralt at denne prosessen skjer i nært samspill med det aktuelle yrkes-/kunstfeltet som har kompetansebehovet slik at alle relevante fagmiljøer får lagt frem sine synspunkter. Kunnskapsdepartementet vil avvente resultatene av denne prosessen.