Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:505 (2011-2012)
Innlevert: 16.12.2011
Sendt: 19.12.2011
Besvart: 06.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Ved en ny bomstasjon på E18 i Vestfold går under halvparten av det bilistene betaler til selve veien.
Kan statsråden legge frem en oversikt som viser 1. brutto bompengeinntekter, innkrevingskostnader og antall innkrevingspunkter for hvert bompengefinansiert prosjekt i Norge slik disse var da Stortinget behandlet de respektive prosjektene, samt 2. reelle brutto bompengeinntekter, innkrevingskostnader og antall innkrevingspunkter i 2010 slik disse har vist seg å være i selskapenes regnskaper?

Begrunnelse

Det vises til oppslag på VG.no 12. september 2011.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det finnes ingen samlet oversikt over beregnede brutto bompengeinntekter og innkrevingskostnader på det tidspunkt de ulike bompengeprosjektene ble lagt fram for Stortinget. Først fra årsskiftet 2008/2009 ble det lagt opp til å gi en samlet framstilling av forutsatt bompengebidrag, der både totalt bompengebidrag og forutsatt fordeling mellom bidrag til finansiering av foreslåtte investeringer og finansiering av kapitalkostnader samt innkrevings-/driftskostnader framgår (se vedlagte tabell). Jeg viser i den forbindelse til tidligere samferdselsminister Navarsete sitt svar på spørsmål nr. 166 (2008-2009) fra representanten Sortevik.

I beregningene som ligger til grunn for vedtatte finansieringsplaner for de ulike bompengeprosjektene, er det lagt inn forutsetninger for trafikk, rentenivå og takster som skal være robuste nok til at bompengeselskapet skal kunne klare å håndtere sine forpliktelser innenfor fastsatt innkrevingsperiode. Dette innebærer at det må tas høyde for sannsynlige endringer av disse forutsetningene over en periode på rundt 20 år. Finansieringsforutsetningene i bompengeproposisjonene er derfor ikke direkte sammenlignbare med regnskapstall for ett enkelt år.

Etterfølgende tabell viser brutto bompengeinntekter og driftskostnader for 2010, basert på innrapporteringer fra bomselskapene i 2010. I tillegg viser tabellen antall bomstasjoner i hver enkelt av bompengeordningene.

Vedlegg til svar

Lenke til vedlegg