Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:517 (2011-2012)
Innlevert: 19.12.2011
Sendt: 20.12.2011
Besvart: 03.01.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Har landbruks- og matdepartementet hatt forskriften som omtales i begrunnelsen til uttalelse eller godkjennelse før Miljøverndepartementet satte den i verk, og hvis ikke hva vil statsråden gjøre for at forskrifter og annet lovverk blir vurdert nøyere i forhold til målsettingene om jordvern før de settes i verk?

Begrunnelse

Forskrift 2011-05-20 nr. 524 om svarthalespove er gitt i medhold av naturmangfoldlovens §§ 23-24. Svarthalespoven hekker bare på Klepp på Jæren. Den kom dit for 40 år siden, bestanden over lang tid vært ca 20 par, men den finnes i sine naturlige biotop på kontinentet i et antall på ca. 100 000.
Forskrift nr. 524 av 20.05.11 undergikk en mangelfull høring i forhold til berørte parter (bøndene) og ble meddelt bøndene i Klepp få dager før den første slåtten skulle begynne i år, ja alle ble neppe informert. det medførte at noen slo gresset til sine kyr slik de alltid har gjort og nå er stevnet av Staten for miljøkriminalitet.
Forskriften medfører en båndlegging opp mot 2 500 dekar som såkalt "mulig hekkeplass" for svarthalespoven, uten at prosessen synes å ha vurdert de landbruksmessige konsekvensene før forskriften ble laget og satt ut i livet. I tillegg foreligger det planer i forbindelse med en handlingsplan for svarthalespoven om oppkjøp av jordbruksområder og reetablering av våtmarksområder for arten, noe som vil endre bruken av jordbruksjord dramatisk.
Forskriften innebærer en kompensasjonsordning som er fremstilt som usikker over tid og uansett er på nivå 20-30 % av de reelle inntekter.
I Meld. St. 9 (2011-2012) skrives at det er viktig med et sterkt jordvern og en politikk som utnytter jordbruksarealene. Det er videre en målsetting om å begrense omdisponeringen av jordbruksjord til under 6 000 dekar dyrka jord pr. år. Det synes på en slik bakgrunn mer enn dramatisk at 17 bønder får arealbruken for ca. 2 500 dekar sterkt innskrenket hvorav nær 700 dekar treffer kun en av brukerne.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Forskrifter om de første prioriterte artene etter naturmangfoldloven ble vedtatt ved Kongelig resolusjon 20. mai 2011. Prioriterte arter er et av de nye, sentrale virkemidlene i naturmangfoldloven.

Forskriften om svarthalespove har vært behandlet på ordinær måte, med åpen høring sendt fra Direktoratet for naturforvaltning 23. mars 2010. Berørte organisasjoner og institusjoner har dermed hatt utkast til forskrift på høring, på samme måte som Landbruks- og matdepartementet.

Etter en vurdering av høringsuttalelsene har Direktoratet for naturforvaltning utarbeidet forslag til forskrifter som Miljøverndepartementet videre har forberedt som et utkast til Kongelig resolusjon. Dette utkastet har vært forelagt berørte departementer før endelig vedtak av Kongen i Statsråd 20. mai 2011.

Jeg er kjent med at det allerede i 2010 ble inngått avtale om utsatt eller miljøvennlig slått med enkelte grunneiere med sikte på å beskytte svarthalespove. Disse avtalene er kommet i stand gjennom dialog mellom Fylkesmannen og grunneiere. Avtalene innebærer også et tilskudd til grunneier som skal kompensere for tapt inntekt for den enkelte.

Alle grunneiere som er direkte berørt av forskriften, kan inngå avtale med Fylkesmannen om bruken og forvaltningen av artens funksjonsområde. Dette vil sikre en presis forvaltning som er forutsigbar for dem som er berørt.