Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:521 (2011-2012)
Innlevert: 20.12.2011
Sendt: 21.12.2011
Besvart: 03.01.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvor stort reintallet skal være, og gi en beskrivelse hvordan og når dette skal gjennomføres?

Begrunnelse

Landbruksministeren utalte til NRK 16.12.11.sitat:

"Bare for å få det slått fast med en gang. Jeg har ingen planer om å sette i gang tvangsslakting for å få ned reintallet, og det er svært beklagelig at slike rykter kan oppstå".

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Som kjent er det Reindriftsloven, vedtatt av Stortinget i 2007, som bestemmer hvordan prosessen med fastsettelse av reintall skal foregå. Her fremgår det bl.a. at reintallet, som er en del av bruksreglene, godkjennes av Reindriftsstyret (§ 58).

Status per januar 2012 er at Reindriftsstyret har godkjent og fastsatt reintall for samtlige reinbeitedistrikter i Norge. De siste reintallsvedtakene ble gjort i desember 2011. Dette er helt i tråd med de signaler som jeg tidligere har gitt Stortinget, nemlig at alle reinbeitedistrikter skal ha godkjente bruksregler innen utgangen av 2011.

Som en konsekvens av Reindriftslovens bestemmelser om utarbeidelse av bruksregler, har ikke Landbruks- og matdepartementet en direkte rolle i fastsettelsen av reintall. Departementet har imidlertid, som overordnet myndighet, anledning til i visse situasjoner å omgjøre et vedtak om høyeste reintall fastsatt av Reindriftsstyret (forvaltningslovens § 35). Dette er også blitt gjort i noen konkrete saker. Her kan jeg bl.a. vise til at departementet i løpet av 2011 opphevet noen vedtak om høyeste reintall fordi det ikke var sannsynliggjort at de tallene som var fastsatt ville være økologisk bærekraftig. Reindriftsstyret har i ettertid fastsatt nye, lavere reintall for de aktuelle distriktene.

For enkelte distrikter er de nye reintallene betydelig lavere enn de faktiske per i dag. Dette gjelder spesielt for noen distrikter i Finnmark, her må reintallet reduseres.

Reindriftsloven har også bestemmelser om hvordan prosessen skal legges opp når det faktiske reintallet er høyere enn det som er godkjent. I disse tilfellene skal det utarbeides reduksjonsplaner, eventuelt reduseres forholdsmessig dersom planen ikke blir gjennomført, eller en slik ikke blir utarbeidet.

For noen distrikter med et for høyt reintall foreligger det allerede reduksjonsplaner, mens det for andre vil være en sentral oppgave å utarbeide slike planer i tiden fremover. Det er Reindriftsstyret som er ansvarlig for at en nødvendig reduksjon av reintallet gjennomføres.

Reindriftsloven har også bestemmelser om hva som skal skje dersom reintallet ikke reduseres i tråd med godkjente reduksjonsplaner. Reindriftslovens kapittel 11 bestemmer hvilke tiltak og sanksjoner som skal benyttes dersom bl.a. reintallet ikke reduseres i tråd med planen, herunder hvilke prosedyrer som skal følges. Her kan jeg bl.a. nevne tvangsmulkt og avgift ved brudd på bruksregler som de mest sentrale virkemidlene. Både Reindriftsstyret og områdestyret er gitt kompetanse til å fatte vedtak om tiltak og sanksjoner, herunder tvangstiltak. Det må også understrekes at ifølge reindriftsloven skal tvangstiltak kun iverksettes dersom et pålegg ikke er etterkommet, og andre tiltak ikke anses formålstjenlig (§ 79).

I begrunnelsen for spørsmålet viser representanten Trældal til at jeg har uttalt til NRK at jeg ikke har planer om å sette i gang tvangsslakting for å få ned reintallet. Ut fra det jeg har sagt ovenfor, er altså disse uttalelsene slett ikke et tegn på at jeg mener at det faktiske reintallet ikke skal reduseres.

Tvert imot, etter mitt syn er det nå viktig at det arbeides aktivt for å få redusert reintallet til et nivå som er økologisk bærekraftig. Det er Reindriftsstyret og områdestyret som må iverksette eventuelle tiltak og sanksjoner slik reindriftsloven foreskriver, i tilfeller der det skulle vise seg nødvendig.

Ut fra en slik sammenheng har det for meg vært nødvendig å korrigere det feilaktige bildet om tvangsslakting som fremkom i media.