Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:522 (2011-2012)
Innlevert: 20.12.2011
Sendt: 21.12.2011
Besvart: 11.01.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): 1. januar 2012 iversettes avtalen med Sverige om et felles elsertifikatmarked. Dette innebærer at mange bedrifter vil få økte avgifter. Det viser seg at der er ulikheter mellom Norge og Sverige i forhold til hvem som blir avgiftspliktig. Blant annet vil både raffinerier og produksjon av biobrensel bli avgiftspliktig i Norge, mens disse er fritatt i Sverige.
Vil statsråden legge til rette for konkurransenøytralitet mellom industri i Sverige og Norge med hensyn til betaling for elsertifikatene?

Begrunnelse

Norsk Industri har laget følgende oversikt over hvem som er fritatt og hvem som er pliktig å betale for elsertifikater:

Omfang av fritak Norge Sverige Merkostnad Norge

Papir, papp mv Fritatt Fritatt 0
Metallurgisk Fritatt Fritatt 0
Mineralogisk Fritatt Fritatt 0
Kjemisk råvarer Fritatt Fritatt 0
Gruver, bergverk Pliktig Fritatt 30 mill
Sponplate, treskive Pliktig Fritatt 15 mill
Produksjon av biobrensel Pliktig Fritatt 22 mill
Oljeraffeneri Pliktig Fritatt 25 mill
Produksjon av torvbriketter Pliktig Fritatt 3 mill
Datasentraler Pliktig Fritatt 20 mill

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Etter avtalen med Sverige om et felles marked for elsertifikater av 29. juni 2011 står landene fritt til å avgrense elsertifikatplikten. I Sverige er raffinerier og produksjon av biobrensel ikke elsertifikatpliktig som følge av at elektrisitet som forbrukes til fremstilling av energiprodukter er fritatt skatt på energi, iht. lagen (1994:1776) om skatt på energi. Fra norsk side er det lagt opp til at kraftintensiv industri skal fritas for elsertifikatplikten. Forbruk med fullt fritak for elavgift omfattes derfor ikke av elsertifikaplikten. Da lov om elsertifikater var på høring kom det fram at enkelte kraftintensive bedrifter likevel betaler elavgift. Det ble derfor åpnet for at kraftkrevende industri under SSBs næringskoder 17.1, 20.1, 24.1 og 24.4 kan få unntak for elsertifikatplikten etter vedtak i NVE. Dette omfatter kraftintensive bedrifter innenfor treforedling, kjemisk industri og metallindustrien.