Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:523 (2011-2012)
Innlevert: 20.12.2011
Sendt: 21.12.2011
Besvart: 03.01.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Mattilsynet i region Midt Norge har besluttet at en del PD smittet laks fra de to anleggene til Salmar og Lerøy Hydrotech på Nordmøre og i Sør Trøndelag kan flyttes til ytre del av Romsdalsfjorden for å berge noen av de 5 millioner laksene som er omfattet av smitten. Noe av fiske skal også flyttes til et område der det tidligere ikke er påvist PD smitte. Dette vedtaket har skapt stor uro for andre oppdrettere i dette området, og er uakseptabelt.
Vil statsråden sørge for at dette vedtaket om flytting trekkes tilbake?

Begrunnelse

Det er grunn til å stille spørsmålstegn ved den vurdering som ligger forut for Mattilsynets vedtak om å tillate flytting av laks fra anlegg der det er påvist PD smitte. Selv om en ikke har påvist sykdom hos den delen av fisken som skal kunne flyttes ut av en region og over i en annen, og at en har vaksinert fisken, så kan en aldri være helt sikker på at man ikke overfører smitte til den regionen en flytter til. Mattilsynets vedtak om å flytte denne fisken fra en region til en annen kan værer i strid med gjeldende retningslinjer for hvordan en skal behandle fisk som får påvist smitte og det setter også andre oppdrettere i den tilflyttende lokasjonens nærområde i en vanskelig situasjon. Dette vil gjelde erstatninger dersom et utbrudd skulle komme i det område en flytter fisken til eller hvordan dette ville kunne påvirke villfisken der. Når en så i tillegg velger å flytte fisk fra disse anleggene også til et område som ikke tidligere har påvist PD smitte som fortoner dette vedtaket seg som svært underlig.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Mattilsynet har i nært samarbeid med aktørene i oppdrettsnæringa lagt en strategi for å kontrollere og bekjempe pankreassykdom (PD)i Norge. Denne går bl.a. ut på å holde området nord for Hustadvika fritt for PD på laksefisk, samtidig som PD anses som etablert i området fra Rogaland til Hustadvika. Denne strategien ligger til grunn for Forskrift om sone for å hindre smitte og bekjempe pankreassjukdom hos akvakulturdyr, som ble fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 30.11.2007 etter alminnelig høring. I tråd med denne strategien er det nord for Hustadvika så langt sørget for rask utslakting/destruksjon av fisk fra lokaliteter hvor PD-smitte er blitt påvist. Dette er fulgt opp med intensiv overvåkning av smittestatus på andre anlegg i omkringliggende områder.

Jeg vil innledningsvis peke på at fiskehelseregelverket er harmonisert gjennom EØS-avtalen. Pankreassykdom reguleres ikke direkte av EØS-regelverket, men EØS-landene har hjemmel i Rådsdirektiv 2006/88 art. 43 til å iverksette tiltak også mot sykdommer som ikke er gjenstand for harmoniserte bestemmelser i direktivet. Norge har benyttet denne hjemmelen til å iverksette offentlige tiltak mot PD.

Etter tre påvisninger av PD-smitte nord for Hustadvika i desember 2011 mottok Mattilsynet søknader om tillatelse til å flytte fisk inn i PD-sonen sør av Hustadvika. Mattilsynet har i første instans tillatt flytting av noe av fisken, mens noe av fisken ikke tillates flyttet. Disse vurderingene er gjort på faglig grunnlag, basert på fiskens sykdomsstatus. Vedtakene er påklaget, dels av berørte anlegg som ønsker mest mulig av fisken flyttet, dels av berørt tredjepart sør av Hustadvika som ikke ønsker fisken flyttet til lokaliteter i sitt område.

Jeg har fått opplyst at Mattilsynets hovedkontor i går opprettholdt regionkontorets vedtak om å tillate flytting av all fisk fra Tustna og om lag halvparten av fisken fra Hitra. Det er i utgangspunktet ikke tillatt å flytte fisk fra en lokalitet med påvist smittsom sykdom, men Mattilsynet har plikt til å vurdere om det er faglig forsvarlig å fatte et mindre inngripende vedtak enn pålegg om destruksjon av all fisken. Mattilsynet har i denne saken dispensert fra hovedregelen basert på faglig vurderinger. Mattilsynets vedtak om å tillate flytting er også i samsvar med de prinsipper som følger av Rådsdirektiv 2006/88. Det kan i den forbindelse også opplyses at berørte selskaper har slaktet ut om lag 2,5 mill fisk fra de berørte lokalitetene før Mattilsynets fattet vedtak.

Jeg vil vise til forutsetningene som lå til grunn da Stortinget gjorde vedtak om ny matreform jfr. Ot.prp. nr. 100 (2002-2003) Om lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven). Da matloven ble fremmet ble det lagt til grunn at Mattilsynet skulle organiseres på en slik måte at matdepartementene som hovedregel ikke skulle overprøve eller instruere Mattilsynet i enkeltsaker. Den løpende forvaltning skulle overlates til Mattilsynet, bl.a. fordi fagskjønnet i slike saker vil være sterkt fremtredende. Forslaget om prinsippene for vedtak og klagesaksbehandling i Mattilsynet, der klager behandles av nærmeste overordnede instans, fikk enstemmig tilslutning ved Stortingets behandling av matloven. Mattilsynets organisering er således i samsvar med forutsetningene i Ot.prp. nr. 100.

Det er på denne bakgrunn ikke aktuelt for departementet å engasjere seg i enkeltsaker. Det er fortsatt bred enighet om gjeldende strategi for bekjempelse av PD, og det er så langt ikke kommet noe ønske om at PD-sonen skal utvides, verken fra Mattilsynet eller næringen, noe som ville forutsette forskriftsendring.