Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:526 (2011-2012)
Innlevert: 20.12.2011
Sendt: 21.12.2011
Besvart: 09.01.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Mange nordmenn, bl.a. Hedmark, kjøper snøscooter og bruker denne i Sverige pga at det er en friere tillatelse til bruk av dette kjøretøyet der. Det mange reagerer på er den høye registreringsavgiften her i Norge i forhold til i våre naboland.
Vil statsråden vurdere å redusere denne avgiften?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Hovedformålet med engangsavgiften er å skaffe inntekter til staten. I tillegg tas det

hensyn til miljø, sikkerhet og fordeling ved utforming av avgiften. Engangsavgiften i Norge er høy sammenlignet med de fleste andre land. Mange land, deriblant Sverige, har ingen slik avgift, mens engangsavgiften i Danmark er høyere enn i Norge.

Engangsavgiften i Norge består i dag av 9 ulike avgiftsgrupper, kategoriene A til J, med unntak av kategori D som er opphevet. De ulike avgiftsgruppene omfatter ulike typer motorvogner, og har ulike avgiftsgrunnlag og avgiftssatser. Både gruppeinndelingen, satsene, grunnlagene og strukturen har blitt endret opp igjennom årene. Dagens avgiftsgruppe A (personbiler m.m.) ilegges avgift etter vekt, effekt, CO2-utslipp og NOX-utslipp, mens slagvolum benyttes når CO2-utslipp ikke er oppgitt. Gruppe B (varebiler kl. 2) ilegges 22 eller 25 pst. av avgiften for gruppe A. Videre er avgiften for gruppe H og J (drosjer og minibusser)40 eller 100 pst. av avgiften for gruppe A. De reduserte satsene skyldes hovedsakelig at kjøretøyene ofte blir benyttet i forbindelse med næringsvirksomhet, og at kjøretøyene i de ulike gruppene har ulike egenskaper.

For motorsykler og snøscootere (gruppe F og G) gjelder egne avgiftsstrukturer og avgiftssatser. Dette skyldes at egenskapene ved kjøretøyene er svært ulike de andre kategoriene. Opplysninger fra Toll- og avgiftsdirektoratet viser at den gjennomsnittlige fastsatte engangsavgiften på snøscootere (gruppe G) var om lag 22 000 kroner i 2010. Tilsvarende tall for motorsykler (gruppe F) viser en gjennomsnittlig fastsatt engangsavgift på om lag 44 000 kroner. En betydelig lavere avgift for snøscootere enn for motorsykler kan bl.a. begrunnes med at snøscootere delvis benyttes i forbindelse med næringsvirksomhet. Engangsavgiften for snøscootere er også lav sammenlignet med de fleste andre kjøretøygrupper. Jeg kan derfor ikke se tilstrekkelig gode grunner for å redusere denne avgiften. En eventuell reduksjon av avgiften må dessuten dekkes inn ved å øke andre skatter og avgifter eller ved å redusere utgiftene over statsbudsjettet.