Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:527 (2011-2012)
Innlevert: 20.12.2011
Sendt: 21.12.2011
Besvart: 03.01.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Nok en gang har vi opplevd en stor dyretragedie i forbindelse med en gårdsbrann hvor ca. 900 griser ble drept. Undertegnede har tatt opp dette temaet flere ganger tidligere og blitt lovet forbedringer.
Hvor står denne saken nå?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg vil innledningsvis presisere at det er dyreeier som er ansvarlig for brannsikkerheten og forebyggende arbeid i egen virksomhet.

Gjennom regelverk for hold av dyr, fastsatt med hjemmel i dyrevelferdslov, er det nedfelt en rekke bygningsmessige krav som skal bidra til å forhindre brann, forhindre spredning av brann til dyrerom og sikre en mulighet til evakuering av dyr. Det er krav om brannvarsling når dyreholdet er over en viss størrelse. Det skal også være nødvendige rømningsveier og brannslukningsutstyr i bygninger med husdyr.

Det er Mattilsynet som fører tilsyn med dette regelverket.

En hver brann i en driftsbygning kan imidlertid fort utvikle seg til en katastrofe for både dyr og mennesker. Det kan være vanskelig eller nesten umulig å evakuere dyr som har panikk, selv med gode bygningstekniske løsninger og brannvarsling. Det viktigste arbeidet er derfor å forhindre at slike branner oppstår. Brannsikring og forebygging er av avgjørende betydning. I følge Landbrukets brannvernkomité har det vist seg at elektriske installasjoner og utstyr ofte er årsak til brann. Dyreeier må derfor sørge for at slike installasjoner regelmessig blir undersøkt og vedlikeholdt.

Det er også svært viktig at den enkelte gårdbruker holder orden i og rundt husdyrrom, gjennom fjerning av lett brennbare gjenstander. Den enkelte gårdbruker bør også utarbeide beredskapsplan og gjennomføre brannøvelser.

Det er krevende å redde ut dyr når det først brenner. Forebygging er derfor det aller viktigste for å hindre at det oppstår brann med dyretragedier som følge. Jeg tok i 2009 initiativ til å nedsette en arbeidsgruppe som skulle foreta en bred gjennomgang av helse, miljø og sikkerhet i landbruket. Arbeidsgruppens anbefalinger ble sammenfattet i en tiltakspakke på 8 punkter. Ett av tiltakene var å etablere et nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket. Samarbeidsforumet ble etablert høsten 2010 under min ledelse.

Branner i landbruket er et viktig diskusjons- og rapporteringstema i forumet, og der Landbrukets brannvernkomité også har vært representert.