Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:528 (2011-2012)
Innlevert: 20.12.2011
Sendt: 21.12.2011
Besvart: 05.01.2012 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Kan statsråden legge tallene det ble referert til i debatten frem for Stortinget?

Begrunnelse

I debatten om Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 under Kommunal- og regionaldepartementet, viste statsråden til tall for fordeling av selskapsskatt mellom kommunene for 2012. Dette er tall Høyre har bedt departementet legge frem for Stortinget i flere år, ved en rekke anledninger. Svaret fra departementet har vært at det ikke er mulig å gjøre slike beregninger.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Fra 2005 til 2008 fikk kommunene tilført en andel av selskapsskatten via rammeoverføringene fordelt med utgangspunkt i de enkelte kommunenes andel av den samlede sysselsettingen i de selskapene som skatten ble utliknet på. Selskapsskatten som ble tilbakeført til kommunene i 2008 var basert på selskapsskatt for skatteåret 2005. Ordningen ble avviklet i statsbudsjettet for 2009 og disse tallene foreligger derfor ikke for årene etter 2008.

I debatten om Prop. 1 S om Statsbudsjettet 2012 refererte jeg til anslag for hva Høyre og Venstres forslag til skatteopplegg for 2012 ville medføre for enkelte kommuner.

I tallene det ble referert til i debatten er det tatt utgangspunkt i den enkelte kommunes andel av tilbakeført selskapsskatten for 2008 og denne er så skalert opp til Venstre og Høyres ønskede nivået på selskapsskatten i 2012 på 10,3 mrd. kroner.

Det er videre i beregningene forutsatt at selskapsskatten skal inngå i skatteutjevningen i inntektssystemet. For å anslå effekten av skatteutjevningen på fordelingen er det tatt utgangspunkt i siste kjente skattetallene for 2010. Det er videre forutsatt at nivået på skatteutjevningen holdes uendret da det ikke lå forslag om endring av denne i partienes alternative statsbudsjett.

I beregningene for Høyres forslag er det i tillegg til en gjeninnføring av selskapsskatten tatt høyde for at Høyre ønsker å øke skattens andel av samlede inntekter til 50 pst. Skatt på alminnelig inntekt og formue er derfor skalert opp for at denne sammen med øvrige skatteinntekter skal utgjøre halvparten av kommunenes inntekter.

Da beregningen er foretatt med historiske tall ville effekten av en faktisk gjeninnføring av inntekter fra selskapsskatt til kommunene i 2012 avvike fra beregningene som ligger vedlagt.

Vedlegg til svar:

Lenke til vedlegget