Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:530 (2011-2012)
Innlevert: 20.12.2011
Sendt: 21.12.2011
Besvart: 04.01.2012 av justisminister Grete Faremo

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva vil statsråden konkret foreta seg for å hindre barnebortføring til utlandet av en forelder ved samlivsbrudd, og hvordan vil statsråden arbeide for å ivareta de bortførte barnas rettigheter på en bedre måte?

Begrunnelse

I julen opplever mange barn å bli bortført av en av sine egne foreldre. Ofte skjer bortføringene etter samlivsbrudd mellom mor og far, hvor den ene har opprinnelse fra annet land enn Norge. Barnet rives opp fra bomiljø, skole eventuelt barnehage, familie og venner. Igjen sitter den andre forelderen tilnærmet maktesløs. Det har vært sporadisk politisk fokus på denne problemstillingen tidligere, men det viser seg at slike barnebortføringer fortsatt fremstår som ganske vanlig.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: La meg først understreke at regjeringen og Justisdepartementet kontinuerlig arbeider med problemstillinger rundt barnebortføring. Dette er saker som jeg og departementet prioriterer svært høyt. Også Stortinget har engasjert seg i problematikken, og saksområdet ble sist diskutert i forbindelse med behandlingen av representantforslag fremmet i Dokument 8:111 S (2010-2011 ).

Fra 2005 til 30.06.2011 har det vært 201 registrerte barnebortføringer fra Norge til utlandet. Av disse er 159 saker løst, det vil si 79 % av sakene.

Det er vanskelig ut fra tallene som vi har tilgjengelig å se om det er en trend med økt antall bortføringer i forbindelse med julen. Ofte vil gjenværende forelder forsøke å løse saken på andre måter før det sendes en søknad til Justisdepartementet. Disse søknadene kan da komme inn til departementet en god stund etter at selve bortføringen fant sted. Det vi vet er at i forbindelse med sommerferier kan antallet bortføringer eller tilbakeholdelser, øke.

Justisdepartementet har laget nettsiden www.barnebortføring.no som gir råd om hva man kan gjøre dersom man som forelder er bekymret for hva som kan skje med barnet og dermed forsøke å forhindre en barnebortføring. Nettsiden gir også råd om hva man bør gjøre dersom et barn er blitt bortført. Statistikken på nettsiden blir oppdatert hvert halvår. Nye tall publiseres i januar 2012.

Regjeringen er opptatt av å forebygge barnebortføring. Vi arbeider fortløpende med å utvikle egnede metoder for å forebygge og bidra til en løsning av disse vanskelige sakene, og for å sikre at alle mulige midler tas i bruk der det er nødvendig for å få bortførte barn tilbake til Norge. Jeg ønsker å nevne noen av tiltakene som er iverksatt:

Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Kripos har etablert en arbeidsgruppe som møtes jevnlig for å utveksle erfaringer og bistå hverandre i håndteringen av konkrete saker. Gruppen samarbeider for å sikre at alle mulige midler tas i bruk der det er nødvendig, dvs. både de internasjonale rettsreglene nedfelt i konvensjoner, diplomatiske kanaler og politisamarbeid.

For å bedre informasjonen til berørte parter, har Justisdepartementet i samarbeid med Utenriksdepartementet etablert nettportalen www.barnebortføring.no. Her er det samlet informasjon fra justisdepartementet, Utenriksdepartementet, Barne-, likestillings - og inkluderingsdepartementet og politiet, for å kunne gi informasjon til foreldre, domstoler og andre aktører som involveres i slike saker.

Vi arbeider målrettet med å øke kompetansen om barnebortføring hos de profesjonelle aktørene. Det ble i 2007 oppnevnt to kontaktdommere. Disse skal bidra med kunnskap om håndteringen av barnebortføringssaker ved norske domstoler.

Det er også oppnevnt kontaktperson i påtalemyndigheten som skal bidra med kunnskap om håndteringen av barnebortføringssaker i politi/påtalemyndighet.

For å sikre kompetanse hos de advokatene som bistår i forbindelse med en barnebortføringssak ble det i 2009 etablert en liste over advokater med relevant kompetanse. Disse advokatene har deltatt på Justisdepartementets fagseminar om barnebortføring i november 2009.

I 2009 la regjeringen frem stortingsmelding om offentlig rettshjelp, hvor det foreslås at saker om barnebortføring skal dekkes av rettshjelpsordningen i større grad enn i dag. Departementet er i gang med å følge opp dette.

På politiets fagportal som er tilgjengelig i alle politidistrikter, er barnebortføring gitt stor prioritet. Her kan distriktene få råd og veiledning innen barnebortføring.

Et forslag om strengere straffansvar for internasjonal barnebortføring (over landegrenser) har vært på høring. Regjeringen fremmet 9. desember 2011 et lovforslag om endring i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 som knytter straffansvaret for internasjonale barnebortføringer til unndragelse fra foreldreansvaret – uavhengig av om barnet bor fast hos forelderen som bortfører barnet eller ikke. Lovforslaget ligger nå til behandling i Stortinget.