Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:532 (2011-2012)
Innlevert: 20.12.2011
Sendt: 21.12.2011
Besvart: 22.12.2011 av justisminister Grete Faremo

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Retten til å skifte tro er en grunnleggende rettighet. Men for mange kan dette forbindes med livsfare.
Er justisministeren i dialog med utlendingsforvaltningen for å sikre at dette blir hensyntatt når konvertitter får sine søknader om opphold behandlet?

Begrunnelse

Jeg har fått flere henvendelser på saker der konvertitter får sine søknader om opphold avslått av utlendingsforvaltningen. Konvertitter fra land som Afghanistan, Irak, Iran mfl løper stor risiko for å bli forfulgt i sitt hjemland dersom de blir tvangsreturnert. Noen avslag blir gitt fordi konverteringen ikke blir trodd, til tross for sterke bekreftelser fra de aktuelle menigheter.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Personer som har en velgrunnet frykt for forfølgelse på grunn av sin tro, har rett til asyl i Norge. Som representanten er kjent med, er det Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) som behandler enkeltsaker etter utlendingsloven. Jeg har tillit til at UDI og UNE håndterer anførsler om konvertering på en grundig og rettssikker måte og det har ikke vært behov for noen ekstraordinær dialog med UDI og UNE om disse sakene.

I begrunnelsen for spørsmålet viser representanten til at noen asylsøkere får avslag fordi de ikke blir trodd på sine anførsler om konvertering. Til dette vil jeg bemerke at det dessverre forekommer at personer uriktig anfører konvertering alene i den hensikt å oppnå oppholdstillatelse i Norge. Det er derfor nødvendig at utlendingsforvaltningen i hver enkelt sak vurderer om den anførte konverteringen er reell. Troverdighetsvurderinger er – i konvertittsaker som i mange andre asylsaker – vanskelige, men nødvendige for å bevare asylinstituttet.