Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:534 (2011-2012)
Innlevert: 21.12.2011
Sendt: 22.12.2011
Besvart: 05.01.2012 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at tildelingene fra ensemblestøtteordningen i Norsk Kulturråd er i tråd med Stortingets forutsetninger?

Begrunnelse

I budsjettinnstillingen fra familie- og kulturkomiteen for budsjettåret 2012 heter det følgende:

"Komiteen har merket seg at den delen av ensemblestøtten som går til korfeltet, fortsatt skal tildeles ut fra de samme kriteriene som tidligere. Dette ved at alle kor kan søke midler og etter en faglig vurdering kunne få tildelt midler. Det forventes at Norsk kulturråd som et minimum viderefører sin satsing på korfeltet i 2012."

I budsjettinnstillingens omtale av ensemblestøtten settes det ikke noe skille mellom amatørkor og profesjonelle kor. Det er og en kjent sak at det er ulike syn på hva som er profesjonalitet i korsammenheng. Enkelte vil hevde at det er de korene som får støtte over post 74 som er profesjonelle kor, mens andre vil sette andre kriterier for hva som er profesjonelt kor.
Uansett, og uavhengig av denne diskusjonen, så er det slik at ensemblestøtten skal tildeles kor på høyt nivå, og det finnes ikke grunnlag for å endre ordningen slik det nå gjøres.
Dagen etter at Stortinget hadde vedtatt kulturbudsjettet for 2012, offentliggjorde Norsk Kulturråd tildelingen fra ensemblestøtten, og med følgende begrunnelse:

"Siden budsjettrammen for neste år ikke har økt, er det ikke rom for stor økninger. I tildeling for 2012 har Kulturrådet prioritert musikkgrupper med særskilte ensembleutfordringer og stor aktivitet. Utvalget har videreført arbeidet med å løfte terskelen for ensemblestøtten ved å gi større beløp til færre ensembler. De aller fleste tilskuddene som gis for 2012 er i størrelsesorden fra kr 200 000 og høyere. Unntak fra dette er tilskuddene til amatørkorene. Som varslet i forbindelse med tildelingene for 2011, vil Kulturrådet i kommende år i sterkere grad prioritere kor med profesjonell virksomhet. Tilskuddene til amatørkorene Grex Vocalis, Schola Cantorum og Ensemble 96 nedtrappes som følge av dette. Den samlede tildelingen til vokalensemblene øker likevel for 2012."

Ut fra komiteens enstemmige merknad og på bakgrunn av Stortingets føringer bør ensemblestøtten for kor fortsatt være åpen for nye søkere og etter de retningslinjer som gjelder for ordningen. Jeg imøteser en klargjøring av disse forhold.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Jeg viser til Prop. 1 S (2011-2012) der korsatsingen og støtte til kor fra ensemblestøtten for 2012 er omtalt. Under Programkategori 08.20 Kulturformål er saken omtalt som følger (s. 62):

”Departementet viderefører satsningen på kor i budsjettet for 2012. Tilskuddene til Det Norske Solistkor, Nordic Voices, Trondheim Voices, Vokal Nord og Kor Vest foreslås styrket. Departementet forutsetter at Norsk kulturråd som et minimum viderefører sin satsing på korfeltet i 2012. Ulike typer kor vil ha mulighet for å søke om ensemblestøtte.”

Videre heter det under kap. 320, post 74 (s. 72):

”Departementet viderefører satsningen på kor med ytterligere 3 mill. kroner i budsjettet for 2012. Midlene fordeles slik:

Det Norske Solistkor: kr 907 500

Nordic Voices: kr 532 500

Trondheim Voices: kr 532 500

Kor Vest: kr 607 500

Vokal Nord: kr 420 000

Departementet forutsetter at Norsk kulturråd for 2012 viderefører sin støtte til de kor som får tildelt tilskudd under denne posten i 2011. Korene som får støtte under denne posten vil fortsatt kunne søke ensemblestøtte.”

Under kap. 323, post 55 (s. 93) står det følgende om ensemblestøtten:

”Det forventes at Norsk kulturråd som et minimum viderefører sin satsing på korfeltet ved tildelinger fra ensemblestøtten i 2012. Korene som får støtte under kap. 320, post 74 vil fortsatt kunne søke ensemblestøtte. Orkestre og øvrige institusjoner med fast tilskudd over statsbudsjettet har ikke anledning til å søke ensemblestøtte.”

Komiteflertallet har sluttet seg til dette, og har i Innst. 14 S (2011-2012) blant annet følgende merknad om støtte til korfeltet fra ensemblestøtten:”Komiteen har merket seg at den delen av ensemblestøtten som går til korfeltet, fortsatt skal tildeles ut fra de samme kriteriene som tidligere. Dette ved at alle kor kan søke midler og etter en faglig vurdering kunne få tildelt midler. Det forventes at Norsk kulturråd som et minimum viderefører sin satsing på korfeltet i 2012.”

I tillegg til økningen til bestemte kor på post 74, har Kulturrådet økt tildelingene til korfeltet fra Norsk kulturfond med 200 000 kroner fra 2011 til 2012.

Kulturrådet opplyser også at det ikke er gjort endringer i tildelingskriteriene for ensemblestøtteordningen for 2012, og støtteordningen er åpen for nye søkere. Tildelingene har skjedd på faglig grunnlag etter en vurdering av mottatte søknader.

Jeg mener derfor at de tildelingene Norsk kulturråd har gjort for 2012 til kor over ensemblestøtteordningen er i tråd med de føringene stortingsflertallet har gitt.

Kulturdepartementet vil komme tilbake til støtten til korfeltet i forslaget til statsbudsjett for 2013. Vi vil vurdere å øke ensemblestøtten slik at alle typer kor gis bedre mulighet for å få støtte.