Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:536 (2011-2012)
Innlevert: 22.12.2011
Sendt: 22.12.2011
Besvart: 06.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg legger til grunn at NTP baseres på faktisk målt og fremskrevet innenlands transportarbeid i personkm. og tonnkm. for hhv. persontransport og godstransport.
Kan statsråden oppgi datagrunnlaget som brukes i arbeidet med ny NTP 2014-2023 fordelt på hhv vei-, tog-, fly- og sjøtransport (fordelt på lange, mellomlange og korte distanser), og hvordan dette grunnlaget fremskives for å dimensjonere transportsystemene som skal være på plass i 2023?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Regjeringens transportpolitikk fremgår som kjent av NTP og de årlige budsjettene. I neste NTP som etter planen legges frem våren 2013 vil prioriteringer og tiltak blant annet være basert på ulike prognoser.

De viktigste datakildene for å beskrive dagens persontransport er den siste reisevaneundersøkelsen fra 2009 og trafikktellinger. For godstransport er varestrømsanalysen fra Statistisk sentralbyrå i 2008/2009 den viktigste datakilden. I tillegg benyttes trafikktellinger samt lastebilundersøkelsene og en egen varestrømsanalyse for sjø fra Statistisk sentralbyrå.

For både person- og godstransport benyttes det transportmodeller for å framskrive veksten i personkilometer (personkm.) og tonnkilometer (tonnkm.). Prognosedata for økonomisk vekst utgitt av Finansdepartementet og befolkningsprognoser utgitt av Statistisk sentralbyrå ligger til grunn for modellberegninger av veksten i persontransport. For godstransport baseres modellberegningene på vekstfaktorer innenfor ulike næringsgrupper. Disse vekstfaktorene er i hovedsak basert på prognoser fra Statistisk sentralbyrå.

Jeg vil også vise til rapporten fra utredningsfasen i arbeidet med neste Nasjonal transportplan. Denne rapporten ble lagt frem 1. februar 2011 av transportetatene og Avinor og skisserer blant annet transportbehovet frem mot 2040. I rapporten er det laget prognoser både for person- og godstransport. Denne rapporten kan lastes ned fra http://www.ntp.dep.no/20142023/pdf/hovedrapport.pdf