Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:538 (2011-2012)
Innlevert: 22.12.2011
Sendt: 27.12.2011
Besvart: 09.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Kvalitetssikring av prosjekter er viktig for å unngå kostnadssprekker.
Vurderer Samferdselsdepartementet fra tilfelle til tilfelle om KS1 skal benyttes, eller har departementet klare retningslinjer for bruk av KS1?

Begrunnelse

Etter at Innst. 118 S. (2011-2012) var avgitt fra Transport- og kommunikasjonskomiteen, kom det frem at statsråden hadde kansellert KS1-prosessen knyttet til prosjektet. Dette fremkom i Dagens Næringsliv 16.12.11. Statsråden sa også i debatten 16.12.11 at ”det ikke er selvsagt at det blir gjort KS1 på alle prosjekter”. Spesielt ble det fremhevet at KS1 ikke hadde vært vanlig på jernbaneprosjekter. Alle offentlige prosjekter som overstiger 750 millioner kroner, er i utgangspunktet pålagt å gjennomgå en ekstern evaluering for å få en uavhengig analyse av prosjektet. Sett i en slik sammenheng, kan det virke som om Samferdselsdepartementet har en egen praksis for gjennomføring av denne prosessen (KS1).

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Ordningen med KS1 administreres av Finansdepartementet. Retningslinjene for bruk av KS1 er klare.

Hovedregelen er at det skal gjennomføres KS1 for tiltak der anslått kostnad overstiger 750 mill. kr. Det kan gis unntak for KS1 for tiltak som ikke har vesentlige konseptuelle sider. Ved vurdering av unntak legges vekt på om det reelle mulighetsrommet er begrenset til ett konsept utover nullalternativet.

Ordningen med KS1 ble innført i 2005. Som en overgangsordning valgte regjeringen å frita flere prosjekter fra KS1 ut fra flere kriterier enn det som nå gjelder. Begrunnelsen for dette og kriteriene for slike midlertidige fritak går fram av kapittel 2.2.2 i St.meld. nr. 16 (2008 – 2009) Nasjonal transportplan 2010 – 2019.

Jeg vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på at formålet med KS1 er å bidra til grunn- laget for valg av riktig konsept. Kvalitetssikring av kostnadsoverslag for det valgte konsept foretas først ved KS2 som grunnlag for framlegg i budsjett- eller bompenge- proposisjon.