Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:539 (2011-2012)
Innlevert: 22.12.2011
Sendt: 27.12.2011
Besvart: 06.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Viser til svar på Dokument nr. 15:474 (2011-2012). Allmennheten er allerede godt kjent med at statsråden har satt prosjektet på vent.
Betyr svaret at statsråden ikke kommer til å revurdere sin holdning til saksgangen for Askøypakken?

Begrunnelse

Statsråden begrunner avgjørelsen om å stille behandlingen av Askøypakken i bero med påvente av utfallet av KVU/KS1 for transportsystemet i Bergensområdet. Vi vet allerede dette, og Dokument nr. 15:474 (2011-2012) ble avsendt for å avdekke hvorvidt statsråden var villig til å revurdere standpunktet. Statsrådens begrunnelse er ikke spesielt relevant for prosjektene som inngår i Askøypakken, fordi finansieringen i dette tilfellet uansett må bli et eget anliggende.
Askøypakken inneholder foruten 10 veiprosjekter, en tung satsing på viktige kollektivtiltak, slik at man kan dempe trafikkveksten på veiene og stimulere trafikantene til å større grad benytte kollektivtransport. Dette viktige arbeidet for Askøy kommune har stoppet helt opp, fordi Statens vegvesen mener at dette må sees i sammenheng med KVU/KS1 for transportsystemet i Bergensområdet. Både fra Bergen og omliggende kommuner er det klinkende klart uttalt at det ikke kan skje noen form for kryssfinansiering av prosjektene knyttet til denne KVU rapporten. Denne må derfor sees på som en overordnet regional plan, hvor de enkelte prosjekt og lokale pakker har sin egen finansiering, etter ønske og vedtak lokalt/regionalt.
Det tilligger ikke Statens vegvesen hverken å bestemme eller søke om bompengeprosjekt/pakker. Pakkene må derfor behandles separat og etter ønske fra lokale/regionale myndigheter når vedtak i disse organ foreligger. Det gjør det i dette tilfellet, og pakkens innhold er forlengst avklart med Statens vegvesen. Statsråden burde ta imot slike initiativ med åpne armer og sørge for raskest mulig behandling. I denne saken skjer det motsatte. Det er helt uforståelig og neppe egnet til å fremme den lokale vilje til medfinansiering som statsråden er så avhengig av og ofte trekker fram.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: En eventuell Askøypakke er omfattet av KVU for transportsystemet for Bergens- regionen. KVUen er nå til ekstern kvalitetssikring KS1. Det tas sikte på behandling i regjeringen så snart kvalitetssikringen er gjennomført. Grunnlag for regjerings- behandlingen vil være KVUen, høringsuttalelser til KVUen samt rapport fra kvalitetssikringen.

Jeg står fast ved min beslutning om at Samferdselsdepartementet først vil ta stilling til eventuelt fremlegg av sak om Askøypakken når beslutning fra regjeringsbehandlingen foreligger.