Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:540 (2011-2012)
Innlevert: 23.12.2011
Sendt: 27.12.2011
Besvart: 06.01.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Ifølge brukere og ansatte rammer den nye organiseringen av Nav Hjelpemiddelsentralen Oslo og Akershus brukerne på en svært negativ måte.
Hva mener statsråden er positivt med den nye organiseringen, og hvilke tiltak vil statsråden iverksette på kort og eventuelt lang sikt for å avhjelpe situasjonen for brukerne?

Begrunnelse

Organisasjonsendringer og sammenslåinger kan være riktig hvis det fører til bedre tjenester til brukerne. Hensynet til brukeren må alltid veie tyngst, og når det gjelder forventninger om økonomiske innsparinger må det alltid sees i en helhetlig sammenheng. Sammenslåingen av Nav Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus, har i følge brukere og ansatte bidratt til økt byråkrati, skjemavelde, uhensiktsmessig utvalg av hjelpemidler, nye påkrevde rutiner rundt utprøvinger av hjelpemidler, mindre bruk av spisskompetansen hos hjelpemiddelfirmaer, lengre saksgang og behandlingstid, økt overprøving av fagpersonene i kommunene. Det er stor frustrasjon over at så mye fungerer dårligere enn tidligere. Ordførerne i de berørte kommunene har også meldt inn sin bekymring, og mange setter nå sin lit til at statsråden kan sørge for at hjelpemiddelsentralene i OA skal fungere på en tilfredsstillende måte igjen.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Representanten Giltun stiller spørsmål vedrørende Arbeids- og velferdsetatens organisering av hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har, med hjemmel i lov om arbeids- og velferdsforvaltningen § 3 andre ledd, myndighet til å bestemme hvor etaten skal være representert. I St.prp. nr. 46 (2004 – 2005) Ny arbeids- og velferdsforvaltning, og i Ot.prp. nr 47 (2005-2006) Om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen ble det lagt til grunn at statsetaten og kommunene skal ha stor frihet til å organisere tjenestene for å sikre høy formålseffektivitet og mulighet for tilpasning til lokale forhold.

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus ble formelt etablert i 2009, og er en sammenslåing av de to tidligere hjelpemiddelsentralene.

Ved å slå sammen de to sentralene i Oslo og Akershus har en etablert større fagmiljøer som kan gi et bedre samlet tilbud til brukerne i de to fylker. I de nye lokalene som ble tatt i bruk i januar 2011 er det også gjort plass til et nasjonalt kompetansesenter, og et bilsenter for hele Østlandsområdet.

Samlokaliseringen har videre gjort det mulig å etablere et stort utprøvingssenter hvor brukere i Oslo og Akershus kan se og prøve ulike type hjelpemidler. Samlokaliseringen har også gitt større rom for fleksibilitet, slik at ressurser kan benyttes på en mest mulig effektiv måte til gode for brukerne.

I forbindelse med flyttingen av NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus til nye lokaler i januar 2011, har direktoratet orientert meg om at det oppsto noen innkjøringsvansker. Dette skyldes ifølge direktoratet flere forhold, blant annet knyttet til dataløsningen. Startvanskene medførte at saksbehandlings- og leveringstidene på hjelpemidler økte.

For å kompensere for dette, ble det iverksatt flere tiltak med sikte på å redusere saksbehandlings- og leveringstider, bedre tilgjengeligheten på telefon og generelt yte bedre service til brukerne. Det ble innført mer effektive saksbehandlingsrutiner, ytterligere opplæring av medarbeidere, samt flere andre tiltak. Disse gjennomførte tiltakene bidrar ifølge direktoratet til å legge til rette for mindre byråkrati, og ikke et skjemavelde slik representanten viser til.

Ved utgangen av 1. tertial 2011 hadde hjelpemiddelsentralen 1500 ubehandlede saker (hjelpemidler, deler og tilbehør), og kun 40 prosent av telefonhenvendelsene ble bevart innen 30 sekunder. Ved utgangen av 2011 lå saksbehandlingstidene innenfor målet, mens 80 prosent av telefonhenvendelsene ble besvart innen 30 sekunder.

Representanten Giltun viser til at det er rettet kritikk fra flere berørte ordførere til sammenslåingen. Det er riktig at enkelte rådmenn i en region henvendte seg til hjelpemiddelsentralen. Hjelpemiddelsentralen hadde derfor et møte med disse, og det ble gjort noen justeringer og innført tiltak for å bedre situasjonen.

Ifølge direktoratet er NAV Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus nå på god vei til å jobbe seg igjennom innkjøringsvanskene, noe tallene også viser. Jeg har tillit til at Arbeids- og velferdsdirektoratets grep med å slå sammen de to hjelpemiddel-sentralene er til det beste for både samarbeidspartnere og brukere. Jeg vil allikevel følge den videre utviklingen tett.