Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:547 (2011-2012)
Innlevert: 27.12.2011
Sendt: 28.12.2011
Besvart: 09.01.2012 av justisminister Grete Faremo

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Politimesteren i Telemark slo for kort tid siden sammen funksjonen som lensmann i Tokke og Fyresdal. Dette skapte meget sterke reaksjoner. Nå slår politimesteren sammen lennsmannsstillingen i Nissedal og Drangedal med en felles lensmann. Politimesteren har sagt at det skal evalueres, men som de fleste vet, er det vanskelig å reversere noe som er i gang.
Mener statsråden at det politimesteren gjør ved å la en lensmann få ansvar for flere lennsmennskontorer er i orden, eller vil st.råden stoppe dette?

Begrunnelse

Jeg tillater meg å vise til statsrådens svar til meg på spørsmål i forbindelse med lensmannskontorene og endringer ved disse og justisministerens svar til meg på spørsmål Dokument nr. 15:251 (2011-2012).

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Grensereguleringer, både av politistasjoner og lensmannsdistrikter, avgjøres i hvert enkelt tilfelle av Kongen i statsråd. Forut for en slik avgjørelse har saken vært undergitt en grundig saksbehandling.

Departementet har i brev av 4.1.2007 til Politidirektoratet åpnet for at saker hvor det er enighet på lokalt nivå om endring av distriktsgrensene, kan oversendes departementet for videre behandling. Det er en forutsetning at politimesterens forslag til sammenslåing er forelagt berørte kommuner og fagorganisasjonene lokalt, og at disse er enig i sammenslåingen.

Politimesteren i Telemark politidistrikt har bare oversendt en sak om grenseregulering til departementet. Det er forslag om sammenslåing av Grenland politistasjon og Siljan lensmannsdistrikt. Sakene som omtales i spørsmålet er ukjente for departementet. Spørsmålet er derfor forelagt Politidirektoratet. Direktoratet skriver i sitt svar at Telemark politidistrikt verken har slått sammen, eller har fremmet forslag om sammenslåing av andre lensmannsdistrikter enn Grenland politistasjon og Siljan lensmannsdistrikt. Politimesteren har beordret lensmannen i Tokke til å ta ansvaret også for Fyresdal lensmannsdistrikt i 2012. Lensmannen i Drangedal har valgt å gå av med pensjon og politimesteren har i påvente av videre ansettelsesprosess valgt å beordre lensmannen i Nissedal til også å ta ansvar for Drangedal lensmannsdistrikt frem til 1.5.2012.