Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:548 (2011-2012)
Innlevert: 29.12.2011
Sendt: 30.12.2011
Besvart: 06.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Kan statsråden gi en oversikt over innbetalte bompenger pr. år i perioden 2000-2010 fordelt på totalt inntekter, rentekostnader og innkrevingskostnader, andre utgifter (med spesifikasjon) samt oppgi prognose for de samme forhold årlig for perioden 2011-2019 slik SD og SVV har lagt til grunn i forbindelse med NTP for 2010-2019.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Etterfølgende tabell viser brutto bompengeinntekter, bompengeselskapenes driftskostnader og netto finanskostnader i hvert av årene 2000-2010. Oversikten er basert på bompengeselskapenes årlige innrapporteringer til Statens vegvesen. Prognose for bompenger stilt til disposisjon for årene 2011 og 2012 framgår av Prop. 1 S (2011-2012). Det utarbeides imidlertid ikke prognoser for framtidige bompengeinntekter.

Løpende kr

År Brutto

bompengeinntekter Driftskostnader Netto finanskostnader

2000 2 382,80 258,2 570,3

2001 2 946,90 360,4 682,2

2002 3 643,70 456,4 665,6

2003 3 626,90 419,1 509,6

2004 4 116,00 469,4 385,7

2005 4 484,30 490,6 296,9

2006 4 119,20 483,3 444,5

2007 4 146,00 540,1 358,2

2008 4 723,80 534,9 603,3

2009 5 561,65 683,2 355,0

2010 6 239,60 774,3 461,3

Driftskostnadene omfatter kostnader til drift og administrasjon av bompenge- selskapene, kostnader knyttet til drift av bomstasjoner og andre kostnader knyttet til innkrevingen av bompenger (for eksempel fakturautsendelse). Noen bompenge- selskaper anbudsutsetter innkrevingen til driftsselskaper, mens andre utfører bompengeinnkrevingen i egenregi. Blant annet medfører dette at lønnsutgifter knyttet til publikumshenvendelser vil være postert som lønnskostnader i ett selskap, mens det i et annet vil være inkludert i posten kjøp av innkrevingstjenester. En spesifisert fremstilling vil være lite enhetlig og driftskostnader oppgis av den grunn samlet.

Lenke til originalsvar med tabell