Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:549 (2011-2012)
Innlevert: 29.12.2011
Sendt: 30.12.2011
Besvart: 09.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Hva er statens kostnader i 2011 for godstransport i målt tonnkm og persontransport målt i personkm. for hhv. jernbanebasert og veibasert transport, og hvordan har denne kostnadene utviklet seg i perioden 2000 - 2010 og hva er prognosen for tiåret 2011-2020?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I 2011 var statens utgifter til veg- og jernbaneformål over Samferdselsdepartementets budsjett på om lag 15,1 mrd. kr til veg og om lag 11,5 mrd. kr til jernbane, inkludert kjøp av persontransporttjenester med tog for om lag 2,2 mrd. kr. På veg utføres om lag 64,7 mrd. personkm. og 17,2 mrd. tonnkm. per år, begge deler innenlandstransport dvs. eksklusiv grensekryssende transport. For jernbane er tilsvarende tall om lag 3,1 mrd. personkm. og 3,5 mrd. tonnkm. Det blir imidlertid feil å bruke disse tallene til å beregne kostnader/utgifter per personkm. og tonnkm. for henholdsvis veg- og jernbanetransport. Det skyldes blant annet følgende faktorer:

• Det foreligger ingen harmonisert metode for å beregne og fordele statens direkte og indirekte infrastrukturkostnader på transportarbeid.

• Siden gods- og persontransport i alt det vesentlige benytter samme infrastruktur er det vanskelig å dele opp kostnadene på person- og godstransport. Dette gjelder både i vegsektoren og jernbanesektoren.

• Staten har andre kostnader/utgifter enn dem som inngår i Samferdselsdepartementets budsjett, og det er uklart i hvilken grad disse bør regnes inn. Dette gjelder for eksempel statens bidrag til fylkeskommunal og kommunalt vegnett samt fylkeskommunal kollektivtransport gjennom rammetilskuddene, ulykkeskostnader som blant annet påføres helsesektoren og andre eksterne kostnader som til dels påføres staten.

• Ved en beregning av statens totale kostnader bør kapitalkostnadene for infrastrukturen inngå. Det foreligger imidlertid ikke oppdaterte oversikter over den norske infrastrukturkapitalen på transportområdet. JBV har en balanse for jernbaneinfrastrukturen, men denne er verdsatt basert på historisk kost.

• Ved en eventuell nærmere utredning om kostnadene for de ulike transportformene vil det være fornuftig også å trekke inn andre kostnader enn statens, eksempelvis øvrige eksterne kostnader for samfunnet som uønskede klimagassutslipp eller andre negative miljøkonsekvenser. Også trafikantenes utgifter i form av bompengebelastning er av interesse. I et samfunnsperspektiv er det også etter Samferdselsdepartementets syn riktig å se på hvordan infrastruktur og de ulike transportformene kan bidra til verdiskapning for samfunnet og mer effektiv, sikker og miljøvennlig transport.

Nesten uavhengig av hvilke forutsetninger som legges til grunn for et slikt regnestykke er det imidlertid ingen tvil om at statens direkte utgifter per utført transportarbeid på veg er langt lavere enn tilsvarende på jernbane.