Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:550 (2011-2012)
Innlevert: 29.12.2011
Sendt: 30.12.2011
Besvart: 09.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Innenfor gjeldende klimapolitikken er samferdselssektor utpekt som klimaversting. Regjeringens politikk gjør derfor at biler, veier og veitransport er utsatt for tiltak som kan forsinke, fordyre og vanskeliggjøre transportarbeidet. Jernbanetransport fremholdes av regjeringen som spesielt klimagunstig.
Kan statsråden oppgi dagens tall (2011) for direkte og indirekte energibruk pr tonnkm. og personkm. for hhv. vei- og jernbanebasert transport samt tilhørende CO2-utslipp samt prognoser for 2019 iflg. NTP?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: SSBs publikasjon Samferdsel og miljø 2011 har oversikt over energiforbruk i forhold til transportarbeid for 2008. SD har omregnet energiforbruket til CO2-utslipp, jf tabellene nedenfor. Elektrisitetsproduksjonen i Norge er i hovedsak utslippsfri (ca 98 pst fornybar vannkraft) og det er lagt inn utslipp for produksjon av de resterende 2 pst for jernbanen. I år med netto import av elektrisitet vil forbrukstallene avvike noe fra dette.

Energiforbruk for innenlands persontransport målt i megajoule (MJ) pr passasjerkm (SSB) og CO2-utslipp (SD) i 2008.

MJ KWh Gram CO2

Personbil - bensin 1,42 0,4 101

Personbil - diesel 1,03 0,28 76

Rutebuss 0,77 0,21 57

Jernbane – elektrisk 0,41 0,11 1

Jernbane - diesel 1,00 0,28 74Energiforbruk for innenlands godstransport målt i megajoule (MJ) pr. tonnkm. (SSB) og CO2-utslipp (SD) i 2008.

MJ KWh Gram CO2

Lastebil 1-5 tonn 6,86 1,9 505

Lastebil 5 -11 tonn 2,15 0,6 158

Lastebil over 11 tonn 0,99 0,27 73

Jernbane – elektrisk 0,23 0,06 0

Jernbane - diesel 0,50 0,14 37

Vegdirektoratet antar at energiforbruket og CO2-utslippet for personbilene gradvis reduseres fram mot 2019. Godstransportmidlene er i utgangspunktet energieffektive og potensialet for forbedringer frem til 2019 er begrenset. Energiforbruket for godstransport kan reduseres ved effektivisering av transportmiddelet, endret transportmiddelfordeling og ved bedre logistikk.

Jernbaneverket opplyser at togene i utgangspunktet er energieffektive.

Jernbaneverket har beregnet at prosjektene som ligger inne i NTP 2010-2019, vil gi en samlet reduksjon på 150 000 tonn CO2 per år, etter ferdigstillelse. Dette er effekter som følge av overføring av person- og godstrafikk fra andre transportmidler til jernbane.

Gjennom klimaforliket har Stortinget bedt om at det utarbeides klimagassbudsjett for alle større samferdselsanlegg, dvs. indirekte utslipp av klimagasser. En slik beregning reiser mange problemstillinger. Infrastrukturanlegg krever energi og gir utslipp i byggefasen og driftsfasen. Framstilling av infrastrukturelementer, transportmidlene og distribusjon av drivstoff/elektrisitet, bilverksteder osv. krever også energi og gir utslipp.

Statens vegvesen, Jernbaneverket, Avinor AS og Kystverket har utviklet en beregningsmodell for klimagassbudsjett som omfatter utslipp fra bygging, drift og vedlikehold av infrastruktur, i tillegg til utslippene fra trafikken. Modellen vil bli brukt i forbindelse med analyser av aktuelle prosjekter i Nasjonal transportplan 2014–2023, og vil gi et mer helhetlig bilde av hvordan utbygging av ny infrastruktur vil påvirke klimagassutslipp.

Lenke til originalsvar med tabell