Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:551 (2011-2012)
Innlevert: 03.01.2012
Sendt: 03.01.2012
Besvart: 09.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Verken mediene eller kommunesektoren får se KS2-rapporten om Ryfast, gjennomgangen av prosjektet utført av eksterne konsulenter. Departementet holder rapporten tilbake, fordi dokument er innhentet utenfra til bruk for organets interne saksbehandling (offentlighetslovens paragraf 15, 2. ledd).
Vil statsråden ta et snarlig initiativ til at offentligheten får innsyn i rapporten?

Begrunnelse

Ryfast er et stort regionalt prosjekt som har stor offentlig interesse, ikke minst på grunn av at brukerne skal finansiere størsteparten av utgiftene i form av bompenger som mangler sidestykke i norsk veifinansiering. Prosjektet er av en slik størrelse at det er viktig for offentligheten at viktig informasjon kommer tidlig ut for å sikre at alle parter har rimelig tid til å gjennomgå grunnlagsdata før endelig behandling. Inntrykket av hemmelighold er i seg selv skadelig for en god prosess.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg kan bekrefte at rapporten fra den eksterne kvalitetssikringen av styringsunderlag og kostnadsoverslag, KS2, for vegprosjektet Ryfast er unntatt fra offentlighet, jf. Offentleglova § 15 andre ledd og § 12 c. Videre er det for dokumentet vurdert meroffentlighet.

Etter min vurdering er unntak fra offentliggjøring av rapporter fra ekstern kvalitets- sikring nødvendig for å sikre forsvarlighet i regjeringens interne arbeidsprosesser. Som hovedregel vil slike rapporter om statlige investeringsprosjekter i samferdselssektoren kunne gjøres offentlige når saken legges fram for Stortinget. Dette er en praksis som i all hovedsak har blitt fulgt gjennom lang tid og som jeg legger til grunn vil bli gjort gjeldende også i denne konkrete saken.

I tråd med reglene i Offentleglova kan slike avslag påklages til nærmeste overordnede forvaltningsorgan, i dette tilfellet Kongen i statsråd. Avslaget om innsyn i KS2-rapporten om Ryfast er påklaget og vil bli behandlet i tråd med gjeldende regelverk.