Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:555 (2011-2012)
Innlevert: 04.01.2012
Sendt: 04.01.2012
Besvart: 12.01.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Mener justisministeren at bemanning av politiet i Asker og Bærum kommuner er i tråd med politidirektoratets egen bemanningsutredning?

Begrunnelse

Budstikka, mandag 2. januar slår fast at Asker og Bærum er blant kommunene med den dårligste politidekningen i landet. Asker og Bærum politidistrikt ble redusert fra 370 til 320 årsverk i løpet av 2010. Antall tjenestefolk med politiutdanning har gått ned fra 220 til 190. Ved inngangen til 2012 er det 1,14 tjenestemenn per 1.000 innbygger. Politidirektoratets egen beregning har et uttalt mål om to tjenestemenn per 1.000 innbyggere. For å ha en politidekning som er i tråd med Politidirektoratets føringer bør politistyrken i Asker og Bærum nesten fordobles.
Nedgangen og utviklingen av politistyrken i Asker og Bærum gir grunn til bekymring. Politiet har ikke fått mindre delegerte ansvarsområder, heller tvert om. Det blir flere og flere lover som skal håndheves. Det er alvorlig at den lokale politimesteren sier at de har fått dårligere oversikt over kommunene og at nedskjæringene er langt over smertegrensen for hva som er forsvarlig. Det kan fort gå utover allmennpreventive oppgaver som synlig politi på offentlige steder og viktig forebyggende arbeid blant barn og unge for å nevne noen eksempler. En slik utvikling over tid kan få uoversiktlige og kostbare negative konsekvenser for samfunnet.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Da Politidirektoratet ble opprettet i 2001 ble ansvaret for etatsstyring og ressursfordeling delegert fra Justisdepartementet. Politidirektoratet fordeler budsjettet etter en ressursfordelingsmodell basert på en rekke kriterier relatert til politiets oppgaveløsning, hvor kriminalitetsbekjempelse og trygghet representerer de viktigste områdene. Det er ikke bare innbyggerantall, slik stortingsrepresentanten legger til grunn, som påvirker politiets arbeidsmengde og dermed ressursbehov. Imidlertid peker mange på forskjeller i ressursfordelingen mellom de enkelte politidistrikter og mener noen distrikter kommer dårligere ut enn de burde. Regjeringen har derfor varslet en gjennomgang av dagens ressursfordelingsmodell.

Spørsmålet fra stortingsrepresentant Tenden er forelagt for Politidirektoratet som viser til Politidirektoratets bemanningsutredning hvor det foreslås en bemanning på 2 politiansatte pr 1000 innbyggere i Norge i 2020. Dette er forslag til en gjennomsnittsbemanning i Norge. Utredningen viser hvordan denne politidekningen kan nås innen 2020.

Distriktene får tildelt en rammebevilgning som skal dekke alle kostnader ved driften av politidistriktet (lønn, husleie, energi, kjøretøy m.v.). Asker og Bærum politidistrikt har hatt en økning i bevilgningen fra kr 186, 3 mill. i 2005 til kr 246, 4 mill. i 2011. Politidistriktene må hvert år tilpasse bemanningen i forhold til tildelt budsjett. Dette innebærer at politidistrikter som ett år prioriterer nye lokaler og får økte utgifter til for eksempel husleie, må finne dekning for en slik økning. Det er opp til den enkelte politimester å bestemme hva som skal prioriteres fra år til år innenfor rammen av tildelingsbrev fra departementet og disponeringsskriv fra Politidirektoratet.

Noen politidistrikter har varslet at de vil kutte i antall stillinger fremover. Dette skyldes at politidistriktene prioriterer annen bruk av midlene i år i forhold til i fjor. I staten opereres det ikke med faste stillingshjemler. Det er derfor ikke riktig å snakke om vakanser.

Jeg er for øvrig tilfreds med å kunne vise til tidenes største økning i politibudsjettet og vi arbeider videre for å sikre politiet ressurser og rammevilkår slik at etaten kan ivareta publikums behov for service og beredskap.