Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:556 (2011-2012)
Innlevert: 04.01.2012
Sendt: 05.01.2012
Besvart: 13.01.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Mener justisministeren at det er behov for opprettholdelse av politireserven, hvilke oppdrag skal politireserven kalles ut til når de ikke engang benyttes når Norge angripes av terror, og hvordan vil justisministeren avklare fremtidig bruk av politireserven om den ikke skal legges ned?

Begrunnelse

Politireserven skal være en enhet som kan mobiliseres som bla forsterkningsressurs for opprettholdelse av samfunnsorden når viktige allmenne interesser tilsier det. Da Norge ble angrepet 22. juli var det utfordringer i forhold til mannskapssituasjonen. Det var i tillegg uvisst om situasjonens utvikling. I den forbindelse vurderte politidirektoratet om politireserven skulle benyttes i forbindelse med objektvakthold. Det ble imidlertid besluttet å benytte forsvarets personell til slikt vakthold.
Politireserven består av mannskaper som har fullført førstegangstjeneste og som har gjennomgått særskilt opplæring for å kunne utføre oppdrag i politireserven.
Når politidirektoratet finner å ikke kunne benytte politireserven under slike ekstreme forhold må det stilles spørsmål ved om politireserven er under avvikling eller om årsaken til at det benyttes store resurser til opprettholdelse av en politireserve som ikke benyttes i situasjoner hvor den åpenbart hadde vært svært egnet til å bidra.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: I henhold til lov om tjenesteplikt i politiet av 21. november 1952 og lov om verneplikt av 17. juni 1953 kan mannskaper som har gjennomført militær førstegangstjeneste innkalles til repetisjonstjeneste i Politireserven. Politireserven består i dag av om lag 800 rulleførte mannskaper. Årlige samlede kostnad til administrasjon, utstyr og utdanning/trening er om lag kr 3.5 mill. Rulleført mannskap i politireserven har ikke beredskaps-/vaktordning. Mannskapene har heller ikke særskilt krav til oppmøtetid. Det vil derav ta noe tid å få gjennomført innkalling av politireservemannskap og organisere oppmøte mv.

Politireserven utførte en innsats over lengre tid i flere politidistrikter under OL i 1994. Mannskapene fra politireserven erstattet de ordinære politiressursene som kom fra hele landet, og som tjenestegjorde under OL-arrangementet på Østlandet.

Politiets behov for personell til vakthold av objekter og avsperrede områder i Oslo sentrum i forbindelse med 22. juli, ble løst gjennom eget innsatspersonell og Forsvaret som bistod som adekvat og relevant ressurs for omfattende vakthold i den mest kritiske fasen.

Jeg kommer om det er ønskelig, gjerne tilbake til spørsmål om blant annet framtidig bruk av politireserven under den åpne høringen om forsvars- og justisministerens redegjørelser i Stortinget om forhold knyttet til 22. juli 2011.