Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:557 (2011-2012)
Innlevert: 04.01.2012
Sendt: 05.01.2012
Besvart: 17.01.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): På hvilken måte har statsråden informert Stortinget om at Stortingets forutsatte HV-struktur med en styrke på 45 000 personell ikke er oppfylt?

Begrunnelse

Ved behandlingen av Innst. S. nr. 318 (2007-2008) sluttet Stortinget seg til en HV-struktur bestående av elleve distrikter. Strukturen ble videreført med en styrke på totalt 45 000 personell. Landsdekkende oppfyllingsgrad var pr. 26. oktober 2011 på ca. 70 %. I dette ligger at Stortingets forutsetning ikke er oppfylt.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 5. januar 2012 med spørsmål fra stortingsrepresentant Anders Anundsen om på hvilken måte statsråden har informert Stortinget om at Stortingets forutsatte HV-struktur med en styrke på 45 000 personell ikke er oppfylt. Jeg viser også til foreløpig svar fra Forsvarsdepartementet av 6. januar 2012.

Ved behandlingen av Innst. S. nr. 318 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 48 (2007-2008), sluttet Stortinget seg til regjeringens anbefaling om å videreføre og følge opp den pågående omstillingen av Heimevernet. En differensiert innretning ble videreført med en styrke på totalt 45 000 personell hvorav inntil 5 000 i innsatsstyrken, ca. 25 000 i forsterkningsstyrken og ca. 15 000 i oppfølgingsstyrken.

Heimevernets struktur består av ledelseselementer, operative avdelinger og støtteavdelinger, som organiseres innenfor de personellrammer som er fastsatt av Stortinget. Innenfor rammene er strukturen fleksibel og tilpasses kontinuerlig de oppdrag Heimevernet til enhver tid har. Oppfyllingsgraden av HVs struktur er heller ikke statisk, men vil variere noe over tid. Den påvirkes bl.a. av tilførsel av personell fra forsvarsgrenene etter endt førstegangstjeneste, aldersbestemt avgang og interessen i befolkningen for å tegne kontrakt til I-styrkene.

I sin redegjørelse til Stortinget om Heimevernet den 26. november 2010 opplyste forsvarsministeren bl.a. at «Bemanningen [i innsatsstyrken]har økt over de senere år og er i dag på noe over 70 pst. av de 5 000. Forsterknings- og oppfølgingsstyrkene er 90 pst. bemannet av de 40 000».

Oppbyggingen av HVs struktur, slik inneværende langtidsplan legger opp til, har fortsatt i 2011. Befolkningsgrunnlaget og interessen for å tegne kontrakt gjør at oppfyllingsgraden for innsatsstyrkene vil variere fra distrikt til distrikt. Landsdekkende oppfyllingsgrad for innsatsstyrken var per 26. oktober 2011 ca. 70 pst. og varierer fra ca. 60 pst. til ca. 90 pst. av fullt oppsatt styrke. Tilsvarende var den landsdekkende oppfyllingsgraden av forsterknings- og oppfølgingstyrken på ca. 96 pst.

Heimevernet har også i 2012 fått en økning i sitt driftsbudsjett. Dette, sammen med de tiltak som beskrives i Prop. 1 S (2011-2012), vil bidra til at Heimevernet når de sentrale målene for perioden frem til utgangen av 2012.