Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:564 (2011-2012)
Innlevert: 05.01.2012
Sendt: 06.01.2012
Besvart: 12.01.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Nylig kunne vi lese nok en ny oversikt som viser at økologiske landbruksvarer kun står for 1 % av omsetningen når regjeringens mål er 15 %.
Kan for høy pris ut til kundene være årsaken, eller er svaret mer sammensatt?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: I St.prp. nr 1 S (2010-2011) framgår det at Stortinget har satt som mål at det norske landbruket skal dekke etterspørselen etter varer det er naturlig å produsere i Norge, og i Regjeringens politiske plattform er det satt som mål at 15 pst. av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2020. Målsettingen stadfestes i Meld. St. 9 (2011-2012) om Landbruks- og matpolitikken.

Erfaringen etter finanskrisen har vist at lavpriskjedene med et lite utvalg av økologisk mat har vunnet markedsandeler, og den tidligere økningen i etterspørselen etter økologiske matvarer stoppet opp. Som representanten Bredvold peker på, utgjør omsetning av økologiske matvarer i dag ca 1 pst. av den totale omsetningen i dagligvarehandelen. Foreløpige resultater fra 2011 viser imidlertid at det igjen er større interesse for økologiske produkter. Innen grøntsektoren opplyser Bama at de har hatt en vekst i omsetningen av økologisk frukt og grønt på 15 pst. i 2011.

Det er ingen tvil om at pris er viktig når forbrukeren skal velge, men det totale bildet er langt mer sammensatt. Tilgjengelighet i butikk, hylleplassering, produktmangfold osv. er avgjørende for forbrukers valg i butikken. Som representanten Bredvold er kjent med, ble Matkjedeutvalgets rapport, ”Mat, makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat”, lagt frem i april 2011. Utvalget peker i sin utredning på at samarbeidet mellom de ulike ledd i verdikjeden ikke fungerer godt nok i dag.

Det er en målsetting å øke produktmangfoldet og forbrukernes valgmuligheter i matvaremarkedet. Det er i denne sammenheng flere individuelle grunner til at norske forbrukere ønsker å velge økologiske produkter, herunder ønske om å ivareta miljø, dyrevelferd og egen helse. Dette tilsier at de økologiske produktene oppleves å ha tilleggsverdier for forbrukeren, og at de slik bidrar til økt mangfold i matvaremarkedet.

For meg er det langsiktige målet selvsagt at markedets etterspørsel skal være styrende for produksjonen. Det økologiske markedet er imidlertid lite og umodent, og det må derfor forventes at vi vil oppleve ubalanse også et stykke inn i framtida. Produksjon av jordbruksvarer har på sin side karakter av å være mer langsiktig der det ikke er mulig å slå produksjonen av eller på i lys av raske og skiftende markedssvingninger.

Som Landbruks- og matminister er jeg opptatt av at vi i Norge skal produsere mat vi har forutsetning for å produsere og som forbrukerne etterspør.