Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:566 (2011-2012)
Innlevert: 05.01.2012
Sendt: 06.01.2012
Besvart: 17.01.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Ressurssituasjonen i politidistriktene langs grensen i Hedmark framstår som svært kritisk i Glåmdalen 2.1.. Departementet har tidligere opplyst at politidekningen i Hedmark er av de laveste i landet, 1,13 pr. 1000. Hedmark har en lang grense mot Sverige med svært mange grenseoverganger. I Glåmdalen sies det at smugling belaster politiet i Kongsvinger så mye at andre oppgaver og synlighet må skyves til side. Det er uakseptabelt.
Hvordan oppfatter statsråden situasjonen, og hva vil bli gjort for å bedre situasjonen?

Begrunnelse

Smuglingen nådde i 2011 nye høyder meldes det på riksmedia. Hedmark har en svært lang grense mot Sverige med noen store og svært mange små, ukontrollerte grenseoverganger. Håndteringen av smuglere krever så store ressurser at politisjefen i Kongsvinger sier at andre oppgaver må legges til side. Det er uakseptabelt når vi vet at utfordringene er mange. Mangel på synlighet fra politiets side kan åpenbart også medføre at disse utfordringene får utvikle seg.
NRK Brennpunkt sendte som et eksempel i fjor høst et program om rusmiljøet i Kongsvinger. Det kom fram kritikk om at for lite ble gjort mot dette miljøet. Politiets synlighet er allerede på et lavt nivå i distriktet og dersom tollsaker krever så store ressurser, er hele situasjonen svært bekymringsverdig.
Med økende grensehandel og stor satsing flere steder på svensk side av grensen, er det ikke overraskende at også smugling øker.
Men det er helt uakseptabelt når dette beslaglegger en uforholdsmessig stor andel av en politikapasitet som er redusert. Egne tiltak som økt kapasitet rettet mot smugling i politiet og nye samarbeidsløsninger mellom politi og tollvesen bør kunne være en del av løsningen.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet er forelagt Politidirektoratet som opplyser at Hedmark har mer enn tretti grenseoverganger mot Sverige. Overgangene ligger spredt i fylket og i tre av politidistriktets sju driftsenheter. Den mest trafikkerte overgangen Magnor, ligger i Kongsvinger.

Tollvesenet har de siste årene økt bemanningen og kontrollvolumet i Hedmark. For politiet representerer dette noen utfordringer og Hedmark politidistrikt har økt ressursbruken på tollsaker og vil arbeide for en bedre koordinering av Tollvesenets og politiets virksomhet.

Politidirektoratet opplyser at Hedmark politidistrikt i 2011 hadde bedre resultater på de fleste områder enn i 2009 og 2010. Politidistriktet kan vise til reduksjon i antall vinningsforbrytelser, reduksjon i antall voldssaker, øket oppklaringsprosent i forbrytelsessaker og økt kontrollvolum på veiene.

Politidirektoratet, som har ansvar for ressursfordeling og etatsstyring av politi- og lensmannsetaten, fordeler det vedtatte budsjettet etter en omforent ressursfordelingsmodell. Fordelingsmodellen tar utgangspunkt i en rekke kriterier relatert til politiets oppgaveløsning, hvor kriminalitetsbekjempelse og trygghet representerer de viktigste områdene. Jeg har tillit til at politimesteren disponerer ressursene slik at det gir en tilfredsstillende polititjeneste i hele distriktet.