Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:569 (2011-2012)
Innlevert: 06.01.2012
Sendt: 06.01.2012
Besvart: 12.01.2012 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Vil statsråden foreta nødvendige grep og få på plass en finansiering av frivilligsentralen i Alfaz del Pi?

Begrunnelse

I 2009 ble frivilligsentralen i Alfaz del Pi etablert på det spanske fastlandet. Frivilligsentralen ble starten opp med økonomiske støtte fra Kultur- og kirkedepartementet. Denne frivilligsentralen gir tilbud til en rekke nordmenn som befinner seg i Spania i deler av året. Med bakgrunn i manglende støtte fra norske myndigheter som har ført til en krevende økonomisk situasjon ser tilbudet til å bli nedlagt fra 1. februar 2012. Det tilbudet som Arbeiderpartiet var med å få på plass blir med andre ord revet ned etter bare 2,5 år. De mange som har benyttet seg av tilbudet blir de skadelidende. Jeg er gjort kjent med at både kulturministeren og statsministeren har fått henvendelser fra frivilligsentralen uten at de har mottatt svar.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: I begrunnelsen for spørsmålet viser representanten Kjos til at det ble gitt tilskudd til etablering av en frivilligsentral i Spania i 2009.

Frivilligsentralen Costa Blanca Nord har over tre år mottatt til sammen kr 580 000. Formålet med bevilgningen til frivilligsentralene er å legge til rette for økt deltakelse, lokalt engasjement og å skape gode vilkår for frivillig innsats lokalt. Statstilskuddet skal benyttes til å dekke deler av lønnsutgiftene til daglig leder av frivilligsentralen. Det er en forutsetning at det foreligger minimum 40 pst. lokal finansiering ut over statstilskuddet.

Frivilligsentralen Costa Blanca Nord har innen fristen 30. juni 2011 søkt om maksimalt tilskudd i 2012. Søknaden vil bli godkjent av departementet så fremt sentralen kan bekrefte at de har tilstrekkelig lokal finansiering ut over statstilskuddet.