Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:572 (2011-2012)
Innlevert: 06.01.2012
Sendt: 09.01.2012
Besvart: 18.01.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Gjennom sin blogg og videre oppfølging i avisene Vårt Land og VG fredag 6. januar står Ap-politiker Laila Gustavsen frem med sin fars krefthistorie. Faren venter fortsatt på kreftoperasjon "fordi bilder og papir ikke blir sendt fra ett sted til ett annet", skriver Gustavsen på sin blogg.
Hva er det i helsetjenesten som ikke fungerer når pasienter opplever dette?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg er opptatt av gode og effektive pasientforløp for kreftpasienter. Vi har igangsatt flere tiltak for å oppnå dette, og det er beklagelig at pasienter fortsatt opplever slike problemer som vi får beskrevet her.

Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at det er iverksatt en rekke tiltak for å sikre henvisningsrutiner, vurdering av henvisninger og tilhørende datasystemer. Helse Sør-Øst og foretakene i regionen har gjennomført forbedringer i rutiner og arbeidsflyt, samt forbedret funksjonalitet og kontrollsystemer i pasientadministrative systemer og elektronisk pasientjournal.

I situasjoner hvor det er avdekket svikt med mulig risiko for pasientsikkerhet, har Helse Sør-Øst RHF sørget for varsling til Helsetilsynet og oppfølging overfor aktuelle sykehus. Det er også etablert en egen enhet i helseregionen for klinisk prosessforbedring og ivaretakelse av klinikkens behov for utvikling av IKT-systemene.

Statens Helsetilsyn viste våren 2011 til en rekke resultater av helseregionenes funn og alvorlige avvikssaker som indikerte manglende kontroll og rutiner for å sikre at det pasientadministrative arbeidet i foretakene er forsvarlig. Styret i Helse Sør-Øst RHF

fikk forelagt sak om rapport fra gjennomførte revisjoner av pasientadministrative rutiner til sitt møte i september 2011 (styresak 58/2011). I vedtaket bes administrerende direktør følge opp at alle helseforetakene iverksetter tiltak for forbedring. Det understrekes at det er nulltoleranse for avvik som kan medføre at pasienters rettigheter og behandlingsbehov ikke ivaretas. Det er iverksatt et prosjekt hvor alle helseforetakene er representert. Prosjektet skal kartlegge dagens arbeidsprosesser knyttet til det pasientadministrative arbeidet, organisering og opplæring bygget på konsernrevisjonens arbeid, og foreslå endringer som understøtter det overordnede målet for arbeidet. Gruppene skal videre vurdere behov for endringer i pasientadministrative systemer. Framdriften i prosjektet blir jevnlig rapportert til styret i Helse Sør-Øst RHF.

Tilbakemeldingen fra Helse Sør-Øst RHF knyttet til spørsmålet fra representanten Hjemdal viser etter min mening at det gjøres et omfattende arbeid i regionen og landet for øvrig for å sikre kontroll med pasientadministrative systemer og henvisningsrutiner.

Likevel skjer det feil som rammer enkeltpasienter i form av mangelfull oppfølging av deres sykdom og økt ventetid for undersøkelse og behandling. Disse avvikene skyldes både personlige feil og svikt i pasientadministrative systemer. Avvikene må møtes med god ledelse, opplæring og sikring av manuelle rutiner, men også med forbedringer av datasystemene.

I oppdragsbrev til de regionale helseforetakene i 2012 har jeg derfor presisert behovet for å sikre nødvendig kompetanse og rutiner ved bruk av pasientadministrative systemer.

Helse- og omsorgsdepartementet vil også følge opp dette arbeidet i to stortingsmeldinger i 2012. Stortingsmeldingene om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren og om kvalitet og pasientsikkerhet vil være viktige bidrag til arbeidet med lovverk og strategier for bedre sikring av infrastruktur, systemer og rutiner i sykehusene og helsetjenesten for øvrig.