Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:579 (2011-2012)
Innlevert: 09.01.2012
Sendt: 09.01.2012
Besvart: 17.01.2012 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Etter flomskader våren og sommeren 2011 bl.a. i Oppland og Hedmark ble det fra statsminister og flere fagstatsråder lover full støtte til opprydning-sarbeid og "at det ikke skulle stå på pengene". Likefult fremkom det i slutt-salderingen for Kommunaldept. budsjett for 2011 at bare delvis kompensasjon for uforutsette utgifter ble gitt fra Regjeringen. Nå er det store skader i mange kommuner over hele landet etter flere stormer og langvarig nedbør.
Kan statsråden bekrefte at statens vil kompensere kommunenes utgifter fullt ut?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Kommunal- og regionaldepartementet kan med sine skjønnsmidler kompensere kommuner og fylkeskommuner som har hatt uforutsette utgifter etter naturskade.

Ved fordelingen av skjønnsmidler etter naturskade har vi de siste årene fulgt samme praksis: Kommuner og fylkeskommuner har fått dekket halvparten av sine ekstraordinære utgifter knyttet til den akutte situasjonen etter naturskade. Kommuner og fylkeskommuner som har hatt ekstra høye utgifter, det vil si merutgifter utover 250 kroner per innbygger etter at departementet har dekket halvparten, har fått dekket 100 pst. av det overskytende beløpet.

En delvis kompensasjon innebærer at kommunene og fylkeskommunene må ta høyde for at det kan oppstå uforutsette utgifter.

Men denne kompensasjonsmodellen har sørget for at kommuner og fylkeskommuner som er spesielt hardt rammet likevel har fått kompensert store deler av sine utgifter. For eksempel fikk de kommunene som var hardest rammet etter flom i 2011 i Oppland, Nord-Fron, Vågå og Dovre, hver kompensert om lag 90 pst. av sine ekstraordinære utgifter. Kommuner som er mindre hardt rammet av naturskade, og har lavere utgifter per innbygger, kan selv dekke en større andel av utgiftene.

Ved framtidige tilfeller av naturskade vil vi søke å følge samme praksis som tidligere år.

Departementet legger fortsatt til grunn at kommunene og fylkeskommunene må påregne en egenandel ved slike utgifter, men kompensasjonsgraden må vurderes i hvert enkelt tilfelle.