Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:580 (2011-2012)
Innlevert: 09.01.2012
Sendt: 09.01.2012
Besvart: 13.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Etter fremlagt KVU for E39 mellom Stord og Bergen arbeides det videre med to alternativ; hhv midtre og indre linje. Begge omfatter bruer, vei, tunneler og tilførselsveier. For de nevnte enkeltdeler gjelder både norske lover/forskrifter og europeiske gjennom EU-direktiv.
Kan statsråden bekrefte at begge alternativ likebehandles i forhold til dette og at nødvendige anlegg for å bygge begge alternativer (bru/vei/tunnel)dimensjoneres - eller vil bli dimensjoner/kalkulert ihht. kjente og forventede norske krav og EU-krav?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg vil presisere at i framlagte KVU for E 39 Aksdal-Bergen anbefaler Statens vegvesen at både midtre og indre korridor bør utredes nærmere, men at man ikke bør gå videre med ytre korridor. Regjeringen vil behandle saken på bakgrunn av blant annet høringsuttalelsene og rapporten fra den eksterne kvalitetssikringen (KS1). På bakgrunn av dette vil det bli besluttet hva som skal utredes og planlegges videre.

Prioritering av statlige tiltak vurderes gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan. For alle aktuelle alternativer vil norsk regelverk og retningslinjer ligge til grunn for utforming og valg av standard. I planleggingen bør det tas hensyn til EU-krav som en vet vil bli implementert gjennom norsk regelverk.