Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:573 (2011-2012)
Innlevert: 06.01.2012
Sendt: 06.01.2012
Besvart: 19.01.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede har tidligere reist spørsmål til statsråden vedrørende om hvorvidt et godkjent fiskefartøy også kan frakte annen båts fisk. Ifølge dagens praksis fra Sjøfartsdirektoratet så kan dette kun gjøres unntaksvis, og i de tilfeller der ikke fraktefartøy er tilgjengelig. Statsråden henviste til dette regelverket i sitt svar til meg.
Kan jeg be om at statsråden redegjør for hva som er forskjellen i sertifiseringskravene mellom disse fartøygruppene som gjør at fiskefartøy ikke kan brukes i en slik sammenheng?

Begrunnelse

Jeg har på et tidligere tidspunkt stilt spørsmål til statsråden om den problemstilling som er oppstått etter at Sjøfartsdirektoratet nektet et godkjent fiskefartøy å frakte fisk som en annen båt hadde fisket. Statsråden viste i sitt svar til undertegnede den gang til at dersom et fiskefartøy skulle kunne nyttes til å frakte annen båts fisk så måtte denne være godkjent som frakteskip. Det ble bl.a. gitt følgende forklaring i svaret:

"Et fartøy som kun er sertifisert som fiske- og fangstfartøy, kan ikke benyttes til andre formål enn fiske og fangst. Transport av fisk eller fiskeavskjær ved omlasting fra andre fartøy krever sertifisering som lasteskip."

Det er grunn til å stille spørsmål ved om hvorvidt man faktisk har hjemmel til å kunne kreve at et fiskefartøy, som i en begrenset periode fører annen manns fisk, kan kreves å være sertifisert som laste skip. Dette er ikke et sjøsikkerhetsspørsmål og en bør dermed kun hensynta det som ligger i kravene til sertifisering for å kunne føre fisk.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regelverket for fartøy hjemler tekniske og driftsmessige vilkår som avhenger av hvilken type virksomhet fartøyet skal utøve, samt type fartøy. Utgangspunktet er at et fartøy kun kan benyttes til den virksomhet det er sertifisert for.

Fiske- og fangstfartøy kan ofte rent teknisk være egnet til å benyttes til annen virksomhet, for eksempel transport av last, herunder fisk. Fraktvirksomhet utløser imidlertid flere andre operasjonelle regelkrav som skal tilfredsstilles. Bl.a. nevnes at lasteskip er underlagt krav til sikkerhetsbemanning og krav til internasjonalt lastelinjesertifikat som ofte vil medføre begrensning i nedlasting i forhold til et fiske- og fangstfartøy. Videre er lasteskip med bruttotonnasje over 500 underlagt krav om ISM-sertifisering.

Hensynet til en effektiv kontroll av skip tilsier videre at kravene til sertifisering som hovedregel knyttes til den virksomheten skipet utøver. For øvrig deler svenske, danske og islandske myndigheter den norske oppfatningen av hvordan regelverket skal praktiseres.