Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:574 (2011-2012)
Innlevert: 06.01.2012
Sendt: 09.01.2012
Besvart: 12.01.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Likhet for lover og regler må være en selvfølgelighet. Innenfor transportnæringen er det sterk konkurranse, og det er derfor viktig at konkurranseforholdene er like. Det er derfor med stor undring jeg nå registrerer at politiet i blant annet Vestfold har valgt å halvere boten for et brudd på vegtrafikkloven fordi personen er utenlandsk statsborger. Dette skaper forskjellsbehandling.
Mener statsråden at dette er greit, eller vil statsråden sørge for at alle skal behandles likt ved utferdigelse av bøter?

Begrunnelse

Det er svært stor konkurranse innenfor transportbransjen, og man opplever at en større andel av godset som transporteres i Norge i stadig større grad transporteres av utlendinger. For å sikre like konkurranseforhold er det viktig at alle forholder seg til samme regelverk, både når det gjelder kjøre- og hviletid, kabotasjekjøring, pålagt utstyr osv. Men det er også avgjørende at dersom man bryter lover, regler eller forskrifter må brudd få samme konsekvenser enten man er norsk eller utenlandsk.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Innledningsvis vil jeg bemerke at det i spørsmålet er vist til en konkret sak.

Behandling av enkeltsaker på straffesaksområdet hører under påtalemyndighetens ansvarsområde, under riksadvokatens ledelse. Riksadvokaten er i sin utøvelse av påtalemyndigheten ikke underlagt Justisdepartementet ved statsråden. Ved misnøye med politiets behandling av en sak, kan det inngis klage til overordnet påtalemyndighet, dvs. til statsadvokaten i regionen.

På generelt grunnlag kan jeg imidlertid vise til at Riksadvokaten har gitt direktiver om overtredelse av vegtrafikklovgivningen, jf. Rundskriv nr. 3/2009 datert 25. mai 2009. I dette rundskrivet er det fastsatt standardiserte bøtesatser for en del av de mest praktiske overtredelser og det er gitt retningslinjer for beslag av førerkort mv.

Følgende fremgår bl.a. av dette rundskrivet pkt. II - Nærmere om bøtesatsene:

«Ved fastsettelsen av standardbøtene har riksadvokaten sett til påtaledirektivene i politidistriktene og satsene fastsatt i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker. Retningslinjene må suppleres med tapsforskriften.

Utgangspunktet ved masseovertredelser er at boten bør utmåles skjematisk, og at den individuelle konkrete vurdering som straffeloven § 27 gir anvisning på bare får anvendelse i særlige tilfeller. Standardsatsene skal således benyttes med mindre spesielle omstendigheter tilsier et annet bøtenivå, eller det bør gis påtaleunnlatelse eller tas ut tiltale. (Overføring til konfliktråd vil sjelden være aktuelt i trafikksaker, jf. riksadvokatens rundskriv nr.4 2008).»

Jeg har for øvrig merket meg dine synspunkter og kan opplyse at departementet holder seg orientert om den generelle oppfølgningen av straffesaker.