Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:576 (2011-2012)
Innlevert: 06.01.2012
Sendt: 09.01.2012
Besvart: 13.01.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Vil statsråden pålegge kreftregisteret å legge frem relevant data som de nå har tilgang på, og som ikke forelå da kreftregisteret la frem sin rapport, inkludert beskrivelse av hvordan Norchip sin test nå har blitt evaluert?

Begrunnelse

Det har lenge foregått en debatt om evalueringen av HPV-tester som er foretatt av kreftregisteret. Det norske selskapet Norchip har lenge hevdet at deres HPV-test ikke er evaluert slik den er brukt i praksis. I følge et brev fra helsedirektoratet har Kreftregisteret i etterkant av publiseringen av rapporten som er utarbeidet nå også evaluert HPV-testen fra Norchip slik den har vært brukt. Resultatene fra dette er imidlertid ikke offentliggjort, det er heller ikke gjort kjent hvordan evalueringen av denne testen nå er gjennomført. Dette svekker etter min oppfatning troverdigheten til departementet sin beslutning om å stoppe refusjonen for HPV-testen fra Norchip. Jeg er også gjort kjent med at sentrale fagmiljø eksempelvis ved Universitetssykehuset Nord Norge mener evalueringen som er omtalt i rapporten er gjennomført på feilaktig grunnlag.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til mitt svar på spørsmålene nr. 401 og 493 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Harald T. Nesvik og deg, som omhandler Kreftregisterets evaluering ”Sekundærscreening med HPV-tester i masseundersøkelsen mot livmorhalskreft”. Kreftregisteret har evaluert bruk av HPV-tester i masseundersøkelsen mot livmorhalskreft slik det nasjonale screeningprogram forutsetter at testene skal brukes. Alle testene er behandlet likt. Det er kjent at firmaet NorChip mener dette ikke gir et korrekt bilde av nytten ved bruk av deres test, og at de derfor ønsker en annen evalueringsmetode, der deres testplan er lagt til grunn. Kreftregisteret mener en evaluering bygget på NorChips ønsker vil være metodologisk feil. I stedet har Kreftregisteret foretatt beregninger basert på sine data som sannsynliggjør at selv med den ekstra celleprøven NorChip ønsker man legger til, vil NorChip sin test gi økt risiko for å miste kvinner i høyrisiko. I et innlegg i Dagens Medisin datert 16. desember 2011 viser Kreftregisteret til at selv om man skulle ta hensyn til denne påfølgende 3. celleprøven, fanger man opp færre kvinner med NorChip sin test enn med de andre HPV-testene. Dette er fordi celleprøven har lavere sensitivitet enn alle HPV-testene, også NorChip sin test.

Kreftregisterets evaluering er offentliggjort. Deres metode og deres begrunnelser er således fritt tilgjengelig for andre fagmiljøer, og kan således gjøres til gjenstand for faglige og vitenskapelige vurderinger.

De konklusjoner som nå er truffet har tilslutning fra Rådgivningsgruppen for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, Helsedirektoratets styringsgruppe for programmet og støttes av Norsk gynekologisk forening. Helsedirektoratet har ansvaret for de faglige retningslinjene innenfor masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Helse- og omsorgsdepartementet oppdaterer poliklinikkforskriften og takstene hvert år. Takstene kan ikke være i motstrid til de faglige retningslinjene.