Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:589 (2011-2012)
Innlevert: 09.01.2012
Sendt: 10.01.2012
Besvart: 18.01.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Det har i lengre tid pågått en debatt rundt sykehusstrukturen på Nordmøre og Romsdal etter at man har utsatt beslutningen om nytt sykehus i Molde. På denne bakgrunn er det igangsatt nye utredninger og behandlinger som skulle ende opp i en beslutning i helseforetaket innen sommeren 2012. Det blir nå stilt spørsmål ved om det er mulig å få tatt en endelig beslutning i denne saken før valget i 2013 med bakgrunn i kravet om ekstern kvalitetssikring.
Vil statsråden sørge for en endelig beslutning i denne saken innen våren 2013?

Begrunnelse

Nok en gang ser vi at det stilles spørsmål om hvorvidt det vil bli fattet en beslutning vedrørende sykehusstrukturen på Nordmøre og i Romsdal. Denne gang blir det vist til at det vil bli fremlagt en revidert prosess om hva som skal gjøres før en endelig beslutning foretas når det gjelder større sykehusinvesteringer. Det blir i den sammenheng hevdet at dersom en skal følge de prosesser som der fremkommer så vil det være svært vanskelig å fatte en endelig investeringsbeslutning før etter valget i 2013. Dersom dette medfører riktighet så vil den prosessen som både har vært gjort tidligere, og ikke minst det arbeid som blir gjort nå og de signaler som er gitt, bli stilt i et underlig lys. Det er skapt forventninger om at denne saken skulle finne sin avklaring relativt raskt grunnet de utfordringer som prosessen allerede har medført. Det er grunn til å frykte både for nyrekrutteringen til viktige stillinger ved begge sykehusene og det å kunne klare å holde på det personellet en allerede har, dersom prosessen trekker ut i tid. Når en så i tillegg kunne se en annonse i avisen Tidens Krav rett før valget i 2011 der en under parolen Jobb nr. 1 Sykehusgarantisten kunne se et bilde av statsministeren sammen med Kristiansunds ordfører. Dette skapte store forventninger og det er derfor på sin plass å sørge for at alle de som vil bli berørt av en endring eller opprettholdelse av sykehusstrukturen nå får et raskt svar. Det er nå på tide at man viser handling og besluttsomhet i denne saken som betyr så mye for innbyggerne i regionen. Selvfølgelig er det viktig å kvalitetssikre de kostnader som vil påløpe knyttet til denne typen prosjekter, men det må være mulig å kunne få gjort i et parallelt løp slik at endelig investeringsbeslutning kan tas senest våren 2013. Det er allerede gjort et betydelig arbeid i forkant av den prosessen som en nå er inne i gjennom de ulike fasene en allerede har vært igjennom.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Møre og Romsdal HF fikk i foretaksmøte med Helse Midt-Norge RHF den 30. juni 2011 i oppdrag å utarbeide en samlet plan for utviklingen av sykehusene i det nye helseforetaket. Planen skal inkludere samarbeid mellom sykehusene i det nyopprettede helseforetaket og deretter en uviklingsplan for bygningsmassen, basert på føringer i Nasjonal helse- og omsorgsplan og Helse Midt-Norge RHF sitt strategiarbeid. I foretaksmøtet ble det tatt sikte på at en slik utviklingsplan skulle utarbeides innen juni 2012. Basert på dette arbeidet legger jeg til grunn at Helse Midt-Norge RHF vil vedta videre struktur i Helse Møre og Romsdal.

Det er ikke stilt krav knyttet til gjennomføring av ekstern kvalitetssikring av helseforetakenes utviklingsplaner. Det er imidlertid stilt krav til ekstern kvalitetssikring av investeringstiltak. Dette vedtok Stortinget ved behandling av Prop. 1 S (2010-2011).

Basert på de samlede utviklingsplaner som Helse Midt-Norge RHF skal vedta, kan det igangsettes konkrete investeringstiltak, som må underlegges ekstern kvalitetssikring.