Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:591 (2011-2012)
Innlevert: 09.01.2012
Sendt: 10.01.2012
Besvart: 02.02.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Mange ser spent frem til oppstart på testsenteret på Mongstad, som er planlagt 1. og 2. kvartal 2012. Samtidig ryktes det at det er nye forsinkelser på gang.
Kan statsråden bekrefte hva som er tidsskjema, og om alt går etter planen, eller om det er forsinkelser som følge av tekniske, materielle eller byggetekniske årsaker?

Begrunnelse

Myndighetene bør legge til rette for bygging av gasskraftverk med best tilgjengelig teknologi, og med rammevilkår på linje med EU. Fremskrittspartiet støtter arbeidet med å utvikle teknologi for CO2 rensing på Mongstad, men ønsker at midler til fullskala renseprosjekt skal tildeles basert på ”anbudsprinsipper” i den forstand at behovet for subsidier minimeres og konkurransen økes. Fremskrittspartiet vil ha klarhet i hva som er tidsskjemaet for oppstarten på testsenteret på Mongstad, da det ryktes om nye forsinkelser.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Teknologisenter Mongstad (TCM) er et anlegg for å demonstrere og teste teknologi for CO2-fangst i stor skala og er unikt i verdenssammenheng. Anlegget er nesten ferdigstilt og er planlagt offisielt åpnet i mai i år. Drift ved senteret planlegges igangsatt i begynnelsen av 2012 når Aker Clean Carbon skal starte testing i henhold til inngått testavtale. Igangsettelse av testaktiviteter på Alstoms anlegg planlegges startet senere i 2012.

I Prop. 1 S (2011-2012) er det gjort rede for siste kostnadsestimat for TCM. Prosjektet har revisjon av plan og budsjett to ganger per år. Budsjettet for 2012 er basert på revisjon «Current Cost Estimate – revisjon nummer 6» (CCE6) og beløper seg til 5 774 mill. kroner. Dette er en økning på 257 mill. kroner i forhold til forrige investeringsestimat. En vesentlig del av denne kostnadsøkningen er relatert til byggingen av Alstoms anlegg for kjølt ammoniakk og problemer med underleveransene til Alstom, samt forsinkelser og dårlig fremdrift på byggeplassen. Dette har medført at ferdigstillelsen av Alstoms anlegg ble skjøvet to måneder ut i tid.

Departementet vil holde Stortinget fortløpende orientert om Teknologisenter Mongstad gjennom de ordinære budsjettprosesser.