Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:592 (2011-2012)
Innlevert: 10.01.2012
Sendt: 10.01.2012
Besvart: 18.01.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Med bakgrunn i den svært alvorlige og grusomme hendelsen i Os kommune i Hordaland 1. nyttårsdag i år kom det frem at det ikke var operativt politi til stede i selve kommunen på drapstidspunktet. Dette førte til at en måtte få inn mannskap fra Bergen. Noe som selvsagt tok lengre tid enn om det hadde vært politi til stede i selve kommunen.
Hva mener justisministeren om politiets vaktordning generelt, og hva er akseptabel responstid ved slike alvorlige hendelser?

Begrunnelse

1. nyttårsdag ble en vond dag for alle i min kommune. Et grusomt drap fant sted. Noe som har gjort stort inntrykk på oss alle. Innbyggere er blitt redde og engstelige etter hendelsen. Og dette forsterker seg på grunn av at drapsmannen er per i dag ennå på frifot. Et annet moment som bekymrer våre innbyggere er om vi har politi som er operativt nok ved slike hendelser og ellers for å trygge nettopp hverdagen for våre innbyggere. Det blir en ekstra unødvendig påkjenning for alle når det kommer frem at Os kommune ikke hadde operativt politimannskap på vakt i selve kommunen. I dette tilfellet en søndags kveld. Det er klart at verdifull tid som er viktig for videre etterforskning kan ha gått tapt i dette tilfellet. Noe som gjør saken vanskeligere.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet har vært forelagt Politidirektoratet, som igjen har innhentet informasjon fra politimesteren. Direktoratet opplyser at Os lensmannsdistrikt hadde beredskap i form av reservetjeneste på drapstidspunktet. Det innebærer at operative mannskaper ivaretar beredskapsfunksjonen ved å rykke ut fra bopel.

Den aktuelle meldingen ble gitt høyeste prioritet. Operasjonsleder, som på vegne av politimesteren disponerer alle tilgjengelige ressurser i Hordaland politidistrikt, sendte den nærmeste enheten med antatt raskest responstid til stedet. Ut fra en konkret vurdering og prioritering var dette den beste løsningen.

Politimesteren har ansvaret for ressursfordeling og tjenesteordninger. Dette for å sikre god polititjeneste i hele distriktet. Politidirektoratet understreker at Hordaland politidistrikt har fokus på responstid, noe som gjenspeiler seg i arbeidet med utarbeidelse av tjenestelister, dimensjonering av personellressursene og den faktiske styring av tilgjengelige ressurser. Når operasjonsleder disponerer tilgjengelige ressurser brukes kunnskaper om kriminalitetsbildet. Det er imidlertid vanskelig å foreta en kunnskapsstyrt posisjonering av operative styrker for å optimalisere responstiden ved alvorlige og uforutsigbare forbrytelser.