Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:607 (2011-2012)
Innlevert: 10.01.2012
Sendt: 11.01.2012
Besvart: 16.01.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for i hvilken utstrekning det forekommer informasjonsflyt mellom landene, når det kommer til personer som er blitt fradømt retten til å drive næringsvirksomhet med husdyr?

Begrunnelse

I Dagbladet 7. januar 2012 er det en artikkel om en person som ble fradømt retten til å holde husdyr i Norge for alltid. Vedkommende er nå flyttet til Sverige, der hun på nytt har anskaffet seg husdyr.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Det finnes i dag ingen rutiner eller systemer der det utveksles informasjon mellom land om personer som er fradømt retten til å drive med dyr.

En slik informasjonsflyt ville forutsette opprettelse av en eller annen form for internasjonalt register. Et slikt register reiser en rekke spørsmål knyttet til personvern og rettsikkerhet for enkeltmennesker.

Det er ikke krav om at personer som har mistet retten til å ha dyr, har meldeplikt ved flytting til utlandet. Det finnes heller ikke noen oppdatert oversikt over personer som har flyttet ut av land og hvor de i tilfelle befinner seg nå.

Sanksjoner vedrørende dyrehold ilagt i et land vil ikke være rettskraftige i andre land. En avgjørelse om rettighetstap i et land vil derfor neppe kunne håndheves i et annet land, selv om det kunne bidra til at man holdt et særskilt oppsyn med et evt. fremtidig dyrehold i det nye landet.

Selv om det isolert sett kunne vært nyttig med et slikt internasjonalt register, kan jeg ikke se at det ville være et forholdsmessig verktøy for å fremme dyrevelferden.