Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:610 (2011-2012)
Innlevert: 11.01.2012
Sendt: 11.01.2012
Besvart: 17.01.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvilke ordninger finnes det for legitimasjon som knytter personnummer og bilde sammen for denne gruppen flyktninger?

Begrunnelse

Av palestinske flyktninger fra Libanon får ca 35 % oppholdstillatelse i Norge. Disse blir av både palestinske og libanesiske myndigheter ansett som ”statsløse”, og flere har problemer med å få norske legitimasjonspapirer med bilde til tross for at de har fått oppholdstillatelse i Norge.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Innledningsvis vil jeg bemerke at spørsmålet kunne vært noe klarere formulert. Blant annet opplyses det ikke konkret hvilke vanskeligheter de aktuelle personene har hatt med å få utstedt legitimasjonspapirer. I det følgende vil jeg derfor redegjøre for muligheter og begrensninger for å få legitimasjonsdokumenter på utlendingsfeltet.

Statsløse palestinere fra Libanon som gis beskyttelse (asyl) i Norge, kan tildeles reisebevis for flyktninger på samme vilkår som alle andre som innvilges asyl. Regelverket om reisebevis for flyktninger finnes i utlendingsloven § 64 og i utlendingsforskriften §§ 12-1 flg. De fleste som får asyl får utstedt reisebevis, med mindre det foreligger “særlige grunner” som taler imot.

Statsløse palestinere fra Libanon som får en annen type oppholdstillatelse enn beskyttelse, for eksempel en tillatelse på humanitært grunnlag, får etter det Utlendingsdirektoratet opplyser som hovedregel ikke norske reisedokumenter. Det er direktoratets erfaring at de fleste statsløse palestinere fra Libanon vil kunne få utstedt reisedokumenter og ev. legitimasjonsdokumenter fra libanesiske myndigheter. Dersom det er sannsynliggjort at dette ikke lar seg gjøre, og det for øvrig ikke er tvil om vedkommendes identitet, vil norske myndigheter etter søknad kunne utstede utlendingspass. Reglene om utlendingspass fremgår av utlendingsloven § 64 og utlendingsforskriften §§ 12-5 flg.

Når det gjelder tildeling av fødselsnummer til personer som innvilges oppholdstillatelse i Norge, har Utlendingsdirektoratet gitt egne retningslinjer (RS 2012-001) for hvordan man skal gå frem for å få tildelt dette (fødselsdato og personnummer).

Jeg vil også nevne at det vil bli innført en ordning med utstedelse av standardiserte oppholdskort med elektronisk lagret biometri til alle utlendinger (unntatt EU/EØS-borgere) som innvilges oppholdstillatelse i Norge. Oppholdskortet er ikke ment å være et legitimasjonsdokument, men kortet vil inneholde personopplysninger som kan være av betydning for eksempel for en bank som vurderer om utlendingens identitet er tilstrekkelig dokumentert for å kunne opprette et kundeforhold.

Jeg vil understreke at det er viktig for regjeringen at de som får oppholdstillatelse i Norge ikke møter unødvendige praktiske hindringer for sitt videre liv her.