Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:611 (2011-2012)
Innlevert: 11.01.2012
Sendt: 12.01.2012
Besvart: 18.01.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan statsråden konkretisere hvilke tilbud som vil være tilgjengelige for ROP-pasienter etter 1. mars 2012 og inntil Helse Sør-Øst har utredet ferdig muligheten for å etablere et spesialtilbud til pasientgruppen?

Begrunnelse

I spørretimen onsdag 11. januar 2012, ble Helse- og omsorgsministeren utfordret gjentatte ganger på kuttene i tilbudet til pasienter med dobbeldiagnose, rus- og psykiatripasienter (ROP). Helse- og omsorgsministeren fremhevet at ROP-pasienter fortsatt skal ha et godt tilbud.
Det er varslet omfattende kutt i tilbudet til denne gruppen, blant annet skal Tverrfaglig enhet for dobbeldiagnose (TEDD) legges ned. Spørsmålsstiller har fått opplyst at det etter 1.mars 2012 ikke vil drives spesialisert døgnbehandling Oslo i tråd med de nye retningslinjene for behandling av ROP-pasienter, verken ved Diakonhjemmet sykehus eller andre sykehus i Oslo-området. Denne opplysningen bekreftes av utkast til Områdeplan for psykisk helse i Oslo. Planen er behandlet på klinikkledelsesnivå i Oslo universitetssykehus og skal til videre behandling til sykehusledelsen og direktørnivå. Det siteres fra s.7:

”Dagens tilbud: Pasienter med både psykiske lidelser og rusavhengighet behandles ofte i allmennpsykiatriske avdelinger eller i enheter for rusbehandling. Diakonhjemmet sykehus har en Tverrfaglig enhet for dobbeldiagnose (TEDD) som vil bli nedlagt første halvår 2012 som følge av endrede rammebetingelser og ny inntektsmodell. Ut over dette vil det ikke finnes noen spesialisert tilbud til denne pasientgruppen i dag.
Utvikling av tilbudet: De tre sykehusene vil utrede muligheten for å etablere et spesialtilbud til pasientgruppen.”

Av det spørsmålsstiller kan lese av overnevnte, bekreftes det fra Helse Sør-Øst at ROP-pasientene vil stå helt uten et spesialtilbud, med mindre det finnes egnede tilbud Helse- og omsorgsministeren vet om, som ingen andre kjenner til.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som representanten Skei Grande er også jeg opptatt av pasienter med samtidig rus- og psykiske lidelser – ROP-lidelser, får et behandlingstilbud som er tilpasset deres behov og i tråd med Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for denne pasientgruppen. Jeg kan forstå den usikkerhet som er oppstått i forbindelse med nedleggelsen av driften ved TEDD/ Diakonhjemmet sykehus, Vindern DPS, i sin nåværende form. For å forsikre meg om at pasienter med ROP-lidelser i Oslo-området fortsatt skal få et godt og forsvarlig tilbud tilpasset pasientgruppens sammensatte behov, har jeg blitt orientert av Helse Sør-Øst RHF i sakens anledning.

I Helse Sør-Øst sin styresak, 061/2010 - Regionale utviklingsområder psykisk helsevern – fremgår det av ett av vedtakspunktene:

”Innenfor alle sykehusområder skal det sikres særskilt fokus på oppfølging av pasienter med selvmordsproblematikk, spiseforstyrrelser, sammensatte lidelser og dobbeltdiagnoser”.

Helse Sør-Øst RHF har orientert meg om at de har hatt løpende drøftinger med Diakonhjemmet sykehus om sykehusets planer for omstrukturering av sitt omfattende behandlingstilbud til pasienter med ROP-lidelser. Noe av bakgrunnen for arbeidet med denne omstruktureringen er at omlag 15 prosent av alle pasientene med omfattende ROP-lidelser i Diakonhjemmets sektor hører inn under pasientgruppen som har hatt behov for det døgntilbudet som TEDD har gitt. De øvrige pasientene i denne gruppen har over år mottatt tilbud om forsvarlig helsehjelp i form av poliklinisk tilbud og døgnopphold i akutt-/subakutt- og allmennpsykiatriske sengeenheter. Det finnes således betydelig med erfaring og kompetanse i hele Voksenpsykiatrisk avdeling Vindern til å utrede og behandle denne pasientgruppen. Tilsvarende erfaring og kompetanse eksisterer også ved Vor Frues hospital, som Diakonhjemmet og Lovisenberg driver i fellesskap. Diakonhjemmet sykehus vil derfor fortsatt ha mange fagfolk (leger, psykologer og treårig høyskoleutdannet personell) med erfaring fra TEDD i arbeid i sykehusets enheter, og disse vil være en ytterligere kilde til kompetanse og sikre god oppfølging av denne pasientgruppen.

Helse Sør-Øst opplyser videre at Diakonhjemmet Sykehus videreutvikler sitt tilbud i tråd med foretaksgruppens mål og lovmessige krav og standarder. Et sentralt formål i denne sammenhengen er å få en bedre utnyttelse av sengeplasser og fagpersonell, samt en bedre behandlingseffekt, bl.a. ved at bedre samhandling gjør at pasienter uten bopel (som ofte kan gjelde for ROP-pasienter) raskere sikres bolig og botrening. Dermed kan varigheten av oppholdene for denne pasientgruppen reduseres og flere pasienter gis et behandlingstilbud, samtidig som en øker ressursinnsatsen på ambulante tjenester med oppfølging av sykehusets fagpersonell i bolig etter utskrivning. Både pasientene, sykehuset og kommunen/bydelene vil ha gjensidig behov og nytte av mer planmessig og styrket samarbeid og samhandling. I tillegg opplyses det at som ledd i omstruktureringen vil Diakonhjemmet sykehus for å kunne yte effektive og forsvarlige helsetjenester til pasienter med dobbeldiagnose, styrke poliklinisk og ambulant oppfølging til den aktuelle pasientgruppen slik at lengden på døgnopphold i spesialisthelsetjenesten kan søkes redusert.

Jeg er videre orientert om at Diakonhjemmets sykehus i løpet av våren 2012 planlegger å etablere dedikerte ambulante tjenester til denne pasientgruppen - jf såkalte ROP-team, det vil si spesialiserte ambulante tjenester som har til oppgave å følge opp pasienter med dobbeldiagnose så lenge det er behov for spesialisthelsetjeneste. I tillegg vil sykehuset utvikle et tettere samarbeid med sine bydeler innenfor prosjektet PSYKSAM -

bl.a. når det gjelder oppfølging i egnede boformer til denne pasientgruppen - ACT-liknende tiltak. Etableringen av nye ACT-tiltak er også i tråd med det jeg i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene har bedt disse om å prioritere. I den sammenheng er det også viktig å nevne at Oslo kommune arbeider med å få etablert flere egnede boformer som kan ivareta den enkeltes behov på en fleksibel måte.

Jeg har fått forsikringer fra Helse Sør-Øst om at pasienter med ROP-lidelser og som har behov for døgnopphold i tilknytning til utredning og behandling, vil ha samme tilgang på døgnbehandling som alle andre med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Denne døgnbehandlingen ved Diakonhjemmet sykehus vil etter 1.3.2012 ikke lenger foregå ved bruk av elektive innleggelser i en egen døgnenhet, men vil ivaretas av enheter innenfor eller tilknyttet Diakonhjemmet sykehus - Enhet for akuttpsykiatri, allmennpsykiatrisk sengeenhet og subakuttenhet ved Vor Frue hospital. Samlet sett utgjør dette en sengekapasitet på 41 døgnplasser som skal dekke sektorens behov for døgnbehandling av ulike psykiske lidelser, inkludert pasienter med ROP-lidelser.

I tillegg vil Diakonhjemmet videreutvikle samarbeidet med RusAkuttMottaket (RAM) ved OUS slik at denne kapasiteten utgjør en integrert del av et helhetlig pasientforløp. Dette for å sikre effektiv bruk av Diakonhjemmets sengeplasser også etter 1.3.2012. Videre har jeg fått opplyst at Helse Sør-Øst RHF i 2010 inngikk avtale om kjøp av 12 avtaleplasser for ROP -pasienter ved Manifestsenteret, plasser som er tilgjengelige for hele regionen.

Når det gjelder tilbudet til pasienter med ROP-lidelser i Oslo universitetssykehus sitt opptaksområde (6 bydeler i Oslo), opplyser Helse Sør-Øst at Akuttpsykiatrisk avdeling har en egen sengeenhet ”Akuttenhet for rus og psykose”. Det er etablert et ROP-team i samarbeid med bydelene ved Josefinegaten DPS, og det er planer om å etablere tilsvarende ved Søndre Oslo DPS.

Helse Sør-Øst opplyser i tillegg at pasienter med samtidig alvorlige psykiske lidelser og alvorlige rus- og avhengighetslidelser kan få behandling på alle poliklinikker og døgntilbud både ved DPS og mer spesialiserte tilbud innen psykisk helsevern (poliklinikk og døgn). Det er også et utstrakt samarbeid med poliklinikker og døgnbehandlingstilbud i Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), samt med Oslo kommune.

Dessuten har Helse Sør-Øst RHF tatt initiativ til at en i 2012 vil etablere et samarbeid mellom de tre sykehusene i Oslo sykehusområde (Oslo universitetssykehus HF, Diakonhjemmet sykehus og Lovisenberg Diakonale sykehus) for å vurdere en felles områdefunksjon for pasienter med ROP-lidelser i Oslo. Jeg har fått opplyst at dette utredningsarbeidet vil starte ca 1. mars 2012.

Som det fremgår av det jeg har redegjort for, er Helse Sør-Øst sitt tilbud til ROP- pasienter i kontinuerlig utvikling. Helse Sør-Øst er opptatt av å videreutvikle tilbudet i regionen og spesielt i hovedstadsområdet, der konsentrasjonen av denne pasientgruppen er relativt høy. Jeg har fått forsikringer fra Helse Sør-Øst om at alle pasienter med ROP-lidelser i spesialisthelsetjenesten vil få et godt, forsvarlig og egnet tilbud i Oslo.