Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:612 (2011-2012)
Innlevert: 11.01.2012
Sendt: 12.01.2012
Besvart: 20.01.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Mange bedrifter er opptatt av å redusere oppbevaringstiden for regnskapsmateriale, slik Høyre har tatt til orde for. Men denne saken ligger fortsatt til behandling i Finansdepartementet, selv om den er ferdig utredet. Finansministeren har flere ganger sagt at forslaget skulle komme i 2011. Høyre er opptatt av konkrete forenklingstiltak for næringslivet.
Kan statsråden derfor nå gi informasjon om regelverket blir vesentlig forenklet, og når han tar sikte på å fremme saken for Stortinget?

Begrunnelse

Høyre er svært opptatt av forenkling for næringslivet, og regjeringen har etter press fra opposisjonen uttalt at den ønsker å forenkle med 5 milliarder kroner i denne stortingsperioden.
Næringsministeren lovet også tilsvarende beløp i neste stortingsperiode.
Blant de tiltakene bedriftene har etterspurt er en halvering av oppbevaringstiden for regnskapsmateriale fra ti til fem år. Dette er en forpliktelse som koster bedriftene hundrevis av millioner kroner hvert år. Forslaget er for lengst ferdig utredet, og Sverige har nylig gjennomført tilsvarende forenklinger for næringslivet.
I forbindelse med et representantforslag høsten 2010 skrev finansministeren til finanskomiteen at han tok sikte på å komme med et lovforslag våren 2011. Det samme stod i Nasjonalbudsjettet for 2011. Men noe forslag kom ikke.
Da vi debatterte frivillig revisjon i Stortinget i april 2011, sa finansministeren at han ville komme med et lovforslag om revisjonsplikten slik at Stortinget skulle få "behandle det i løpet av året 2011." Men heller ikke høsten 2011 kom noe forslag.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Som representanten Kambe påpeker, var det et siktemål for regjeringen å legge frem en proposisjon om endringer i bokføringsloven i løpet av høsten 2011. Arbeidet er blitt noe forsinket i departementet som følge av andre saker som det har vært nødvendig å prioritere. Lovproposisjonen vil etter planen bli fremmet for Stortinget i løpet av våren 2012. Der vil også gjeldende krav til oppbevaringstid for regnskapsmateriale bli vurdert, jf. utredningene fra Skattedirektoratet og Økokrim, som ble sendt på høring sammen med Bokføringsstandardstyrets rapport om evaluering av bokføringsregelverket. For en nærmere omtale av disse utredningene viser jeg til mitt brev til finanskomiteen 23. november 2010. I brevet ble det bl.a. vist til at disse etatene har reist vesentlige innvendinger mot å korte ned oppbevaringstiden for primærdokumentasjon.

Representant Kambe viser til at det koster bedriftene ” hundrevis av millioner kroner hvert år” å etterleve dagens regler for oppbevaring av regnskapsmateriale. Ved vurderingen av konkrete forenklinger i regelverket er det viktig å veie hensynet til forenkling opp mot andre viktige hensyn, slik som korrekt beregning av skatter og avgifter og bekjempelse av økonomisk kriminalitet, jf. mitt brev av 23. november 2010. Selv om bruttokostnadene i sum isolert sett kan fremstå som betydelige, utgjør de en liten del av bedriftenes samlede bokføringskostnader, og den samlede nettobesparelsen som oppnås ved å korte ned oppbevaringstiden for primærdokumentasjon, vil være mer begrenset. Dessuten gir oppbevaring av dokumentasjon en nytteverdi også for bedriftene selv.

For øvrig viser jeg til at loven som har blitt vedtatt i Sverige, og som representanten viser til, har redusert oppbevaringstiden der fra 10 til 7 år. Dette må imidlertid ses i sammenheng med at fristen for skattemyndighetenes endringsadgang i Sverige som hovedregel er 5 år, mens det i Norge som hovedregel gjelder en frist på 10 år. Fristen for skattemyndighetenes endringsadgang har vært oppe til vurdering i Stortinget senest i forbindelse med behandlingen av Ot. prp. nr. 22 (2008-2009). Stortinget konkluderte i denne saken med at gjeldende tiårsfrist burde videreføres.

Jeg understreker for ordens skyld at spørsmålet fortsatt er til vurdering i departementet og at saken som nevnt vil bli lagt fram for Stortinget i forbindelse med lovproposisjonen om oppfølgningen av Bokføringsstandardstyrets evaluering av bokføringsregelverket.