Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:614 (2011-2012)
Innlevert: 11.01.2012
Sendt: 12.01.2012
Besvart: 19.01.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Undertegnede viser til prosessen rundt sykehusdirektør Bente Mikkelsens planlagte studietur til Roma i fem måneder. Så sent som 20. desember uttalte helseministeren fra Stortingets talerstol at god og tilstedeværende ledelse er avgjørende for å lykkes i vanskelige omstillingsprosesser.
Hvilke vurderinger lå til grunn for at departementet åpenbart ikke vurderte Mikkelsen som en viktig del av ledelsen, all den tid man hadde godkjent hennes permisjonssøknad i god tid før 20. desember?

Begrunnelse

Undertegnede viser til prosessen rundt sykehusdirektør Bente Mikkelsens planlagte studietur til Roma i fem måneder.
Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst er inne i svært krevende omstillingsprosesser, noe som har ført til stor offentlig debatt. Gjentatte ganger i denne debatten har helseministeren understreket at ledelsen både var viktig og riktig. Når departementet samtidig anbefaler eller godkjenner den øverste lederens ønske om permisjon i fem måneder fremstår dette som en motsigelse.
Det er derfor viktig å få kartlagt hvilke vurderinger som lå til grunn for at helseministeren anbefalte Bente Mikkelsen å dra på studietur i fem måneder, samtidig som hun informerte Stortinget om at hun mente god og tilstedeværende ledelse var viktig i osloprosessen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Min uttalelse i Stortinget 20. desember 2011 var i forbindelse med behandling av Dokument 8:24 S (2011-2012) der Per Arne Olsen var en av forslagsstillerne. Ett av forslagene var å be regjeringen om å ”pålegge Helse Sør-Øst å styrke den stedlige ledelse ved de ulike avdelingene i deres underliggende helseforetak”. Dette var altså et innlegg som dreide seg om organisering og ledelse internt i Oslo universitetssykehus HF. Det er riktig at jeg la vekt på at god ledelse er viktig, og at ledelsen må komme tett på fagmiljøene for å forstå deres virkelighets- og målforståelse. Jeg poengterte også i mitt innlegg at jeg mener at lederspørsmålet internt i Oslo universitetssykehus HF må håndteres av det nye styret, den nye ledelsen og de ansatte ved Oslo universitetssykehus, og at jeg har tillit til at de vil finne gode løsninger.

Det er styrets ansvar å tilsette administrerende direktør og fastsette ansettelsesvilkårene for denne. Det går fram av Bente Mikkelsens ansettelsesavtale at hun har krav på inntil 5 måneder fri med lønn for kompetanseutvikling for hvert 5 år hun har vært ansatt. Dette er en rettighet som er videreført fra hun ble ansatt som viseadministrerende direktør i daværende Helse Øst RHF i 2001. Hun har til nå i følge styreleder ikke funnet anledning til å ta permisjon for kompetanseutvikling.

Bente Mikkelsen søkte kurset ved Nato defense college, hun ble i tråd med vanlig prosedyre anbefalt fra HOD til Forsvarsdepartementet som en kvalifisert søker. Det er deretter Forsvarsdepartementet som prioriterer norske søkere.

Det er styret for Helse Sør-Øst RHF, ikke departementet, som avgjør søknad om permisjon for administrerende direktør. Det var også et enstemmig styre som sluttet seg til permisjonssøknaden 20. desember 2011, og som 9. januar 2012 godtok at permisjon ble utsatt.