Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:638 (2011-2012)
Innlevert: 16.01.2012
Sendt: 16.01.2012
Besvart: 25.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til skr. spm. 435 og 308 om ny trasé for E-16 forbi Oppheim i Voss kommune i Hordaland. Jeg er blitt gjort oppmerksom på at det foreligger en geologisk rapport om rasfare på strekningen langs Oppheimsvatnet. Riktignok er den fra 1953 men har etter det jeg forstår vært styrende for et generelt byggeforbud som fortsatt gjelder. Det vil være svært uheldig dersom ny vei planlegges i rasfarlig område.
Hvilken vurdering av rasfaren for den nye traséen som er planlagt for E-16 langs Oppheimsvatnet har SVV gjort?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Den geologiske rapporten fra 1953 tar for seg strekningen fra Oppheim og cirka 2 km nordøstover mot Gudvangen. Dette er utenfor avgrensningen av den godkjente kommunedelplanen mellom Lundarosen og Oppheim. Rapporten er særlig rettet inn mot bebyggelse ovenfor riksvegen, og dette er hus som dermed ligger mer utsatt til enn E16. På denne strekningen har Statens vegvesen ikke registrert spesielt stor skredaktivitet ved riksvegen. I Statens vegvesens skredsikringsplan inngår derfor ingen tiltak her. I 2011 gjennomførte Statens vegvesen en vurdering av skredfare, med bakgrunn i lokale initiativ. Konklusjonen var at skredsikring vil gå på terrengtiltak og drenering, og at kostbare tiltak som tunnelbygging ikke synes aktuelt.

Det er ikke planlagt å sette i gang planarbeid for E 16 øst for Oppheim i inneværende NTP-periode. Ved en senere planlegging av ombygging av E16 på denne strekningen vil rasfare bli vurdert, og Statens vegvesen vil da gå nærmere inn på alt av tidligere dokumentasjon.