Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:615 (2011-2012)
Innlevert: 11.01.2012
Sendt: 12.01.2012
Besvart: 19.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I gjeldene NTP er det satt av over 2 mrd. kroner som skal brukes på opprusting av ny E6 gjennom Helgeland i Nordland. I forbindelse med at kommunestyret i Hemnes har sagt nei til bompenger truer Regionsveisjef Torbjørn Naimak med at disse midlene kan bli fjernet fra Helgeland. Dette selv om Helgeland er det området i Nordland som har mest behov for investeringer i E6.
Har regionsveisjefen rett til å fjerne midler som stortinget har vedtatt i gjeldene NTP, og i så fall støtter statsråden at midlene fjernes?

Begrunnelse

I svar på spørsmål nr. 501, datert 4.12.2011 skriver statsråden at det er tenkt en forsering av blant annet utbyggingen av veinettet, hvor det er lokalpolitisk vilje til det. På Helgeland i Nordland har blant annet Hemnes sagt nei til en slik finansiering. Det betyr at det ikke er lokalt vilje til å bruke bompenger til å forsere byggingen. Det er likevel satt av statlige midler i NTP for 2010-2019. Det betyr at en kan starte utbyggingen og gjennomføre den så langt midlene strekker til. Flere, blant annet Regionsveisjefen reiser nå Helgeland rundt med trusler om at midlene som ligger i NTPen vil bli fjernet hvis ikke kommunestyrene gjør som han sier. Dette har vel lite med lokalt initiativ å gjøre, men heller en direkte utpressing av lokaldemokratiet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 er det lagt til grunn statlige midler til utbedring/ombygging av E6 på strekningen E6 Brenna – Brattås – Lien på Helgeland. Det er lagt opp til anleggsstart i første fireårsperiode og fullføring i siste seksårsperiode. I tillegg er det vurdert som aktuelt å prioritere statlige midler til å starte utbedringer av E6 på strekningene Mo – Bolna og Mosjøen – Osen i siste seksårsperiode. Det framgår videre at dersom det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av E6-utbyggingen på Helgeland, vil det være mulig å forsere utbyggingen.

Jeg vil vise til at lokale myndigheter i 2009/2010 sluttet seg til et opplegg for delvis bompengefinansiering av E6 på Helgeland. Etter det siste vedtaket i Hemnes kommune har Statens vegvesen, i tråd med det som er lagt til grunn i Nasjonal transportplan 2010-2019, påpekt overfor lokale myndigheter at det neppe blir noen forsering av utbyggingen dersom det ikke blir tilslutning til et bompengeopplegg.

Utbedring av E6 på strekningen Brenna – Kapskarmo startet i 2011, jf. Prop. 1 S (2010-2011). Arbeidene videreføres i 2012 med sikte på fullføring i 2013. Endelig prioritering av statlige midler til videre utbygging av E6 på Helgeland etter 2013, vil på vanlig måte finne sted gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023. Jeg kan imidlertid forsikre at jeg ser det som viktig å sikre god standard på E6 både på Helgeland og videre nordover.