Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:616 (2011-2012)
Innlevert: 11.01.2012
Sendt: 12.01.2012
Besvart: 19.01.2012 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Viser til Stortingets debatt om kor 15. desember 2011, samt statsrådens uttalelser om kor til Dagsrevyen 11. januar i år.
Hvor mye mener statsråden at regjeringen bevilger til kor i 2012, og kan det gis en detaljert oversikt over hvordan dette beløpet framkommer?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Det gis tilskudd til ulike koraktiviteter over flere poster i budsjettet til kulturformål:

Kap 315 Frivillighetsformål (tall fra 2011)

Post 70 Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner kr 3 763 296

• Ung i kor 863 296

• Norges Korforbund 2 890 000

Kap 320 Allmenne kulturformål

post 56 Norsk kulturfond – Norges ungdomskor kr 397 000

Kap 320 Allmenne kulturformål

Post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd kr 8 321 000

• Aktivitetsmidler til kor 1 195 000

• Det Norske Solistkor 2 155 500

• Kor Vest 1 444 500

• Nordic Voices 1 264 500

• Trondheim Voices 1 264 500

• Vocal Nord 997 000

Kap 323 Musikkformål

Post 55/post 56 Norsk kulturfond - ensemblestøtten kr 4 470 000

For 2012 utgjør disse bevilgningene til sammen nær 17 mill. kroner til ulike korvirksomheter landet rundt.

I tillegg til dette er det koraktivitet knyttet til alle landets operaer. Det eneste fullt ut profesjonelle koret i Norge er operakoret ved Den Norske Opera & Ballett. Operaen anslår at om lag 56 mill. kroner brukes på operakoret i 2012. Til region- og distriktsoperaene bevilges det i 2012 om lag 62,5 mill kr. Alle disse operaene er viktige for den lokale og regionale koraktiviteten. Tilskuddene til region- og distriktsoperaene fordeler seg slik:

Kap 324 Scenekunstformål

Post 73 Region- og distriktsopera: kr 50 858 000

• Opera Nordfjord 3 281 000

• Opera Sør 6 803 000

• Operaen i Kristiansund 13 312 000

• Ringsakeroperaen 3 453 000

• Steinvikholm Musikkteater 3 551 000

• Opera Østfold 2 962 000

• Oscarsborgoperaen 1 431 000

• Den Nye Opera 16 065 000

Videre bevilges midler til musikkteater- og operavirksomheten til orkestre som har innlemmet tidligere region- og distriktsoperaer i sin ordinære virksomhet. Dette gjelder Nordnorsk Opera og Symfoniorkester som har innlemmet Musikkteatret i Bodø og Opera Nord i sin organisasjon og Trondheim Symfoniorkester som har fusjonert med Musikkteatret i Trondheim.

Kap 323 Musikkformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner kr 11 600 000

• Nordnorsk Opera og Symfoniorkester ca 5,9 mill kroner

(Musikkteatret i Bodø og Opera Nord)

• Trondheim Symfoniorkester ca 5,7 mill kroner

(Musikkteatret i Trondheim)

Også landets symfoniorkestre fremfører korverk, men vi har ikke tall på hvor mye av aktiviteten eller budsjettene som brukes på koraktivitet.

Lenke til originalsvar med tabell