Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:621 (2011-2012)
Innlevert: 12.01.2012
Sendt: 13.01.2012
Besvart: 18.01.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Hva slags medisinsk utredningstilbud finnes det pr. i dag for el-overfølsomme personer i de ulike helseregioner, og hva vil statsråden gjøre for at mennesker med el-overfølsomhet skal kunne møte større forståelse i helsetjenesten for sine helseplager og de opplevde årsakssammenhengene til helseplagene?

Begrunnelse

Det er et økende antall mennesker som plages av elektromagnetisk stråling. El-overfølsomhet er ingen godkjent diagnose, og de som er sterkt plaget av dette, sliter med å få forståelse både hos helsevesenet og trygdevesenet.
Det er derfor viktig at disse personene får en god og grundig utredning for sine plager. Regjeringen har tidligere tatt til orde for å vurdere behovet for egne undersøkelsesrom for denne gruppen, hvor de er skjermet fra stråling. Vi vet også at mye av kunnskapen om dette feltet finnes i den yrkesmedisinske delen av vårt helsevesen, men at personer som ikke er i arbeid (på grunn av sin el-overfølsomhet)er avskåret fra å få medisinsk bistand fra denne delen av helsevesenet. Vi har sett et gjennombrudd i forhold til CFS/ME pasienter når det gjelder forståelse og aksept for deres sykdom, spørsmålet er om når vi kan vente noe tilsvarende for de med el-overfølsomhet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: For å svare på dette spørsmålet, har jeg bedt om en tilbakemelding fra de regionale helseforetakene. Det fremgår av tilbakemeldingen fra de regionale helseforetakene at utredning av pasienter med plager som kan oppleves å ha sammenheng med elektromagnetisk stråling blant annet tar sikte på å eliminere annen underliggende sykdom som kan kreve behandling. Det fremgår videre at kunnskapsgrunnlaget på dette feltet oppleves som mangelfullt. De regionale helseforetakene har derfor gjort en henvendelse til Kunnskapssenteret for å få kunnskapsgrunnlaget vurdert. Dette arbeidet er ennå ikke konkludert, men en rapport fra Kunnskapssenteret vil foreligge om kort tid.

Det er et mål å styrke den nasjonale kompetansen innenfor astma, allergi og over-følsomhetssykdommer og utvikle gode rutiner for utredning, diagnostisering og behandling av astma, allergi og overfølsomhetssykdommer hos barn og voksne. I oppdragsdokumentet for 2011 ble derfor de regionale helseforetakene gitt i oppdrag å etablere regionale tverrfaglig kompetansemiljø for astma- og allergisykdommer med hovedfokus på rådgivning og kompetanseoverføring for et best mulig tilbud lokalt. Helsedirektoratet vurderer om elektromagnetisk overfølsomhet også skal kunne utredes av disse kompetansemiljøene.

Jeg er kjent med at kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt når det gjelder helseplager og de opplevde årsakssammenhengene til helseplager knyttet til el-overfølsomhet. For å innhente mer kunnskap om dette feltet, ba derfor Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet i november 2009 Folkehelseinstituttet om å etablere en tverrsektoriell ekspertgruppe på området elektromagnetisk stråling som skal vurdere dagens praksis. Denne gruppen er nå i ferd med å avslutte sitt arbeid og vil ha en rapport klar i løpet av februar i år. El-overfølsomhet vil bli grundig omtalt i rapporten.

Jeg vil avvente resultatene fra arbeidsgruppens rapport før jeg foretar en vurdering av hvilke tiltak som eventuelt bør iverksettes om hvordan tjenesten skal møte og utrede pasienter med denne type helseplager.